Вътрешните конкурси за научни изследвания на ТУ-София – Сесия 2021

На 14.01.2021 г. стартира сесия 2021 г. на Вътрешните конкурси за научни изследвания на ТУ-София. Правилата за участие, календарния план, номенклатурата на конкурсите и средствата, както и указания за подготовка на предложения са налични на вътрешната страница на ТУ-София. Моля да обърнете внимание на следното:
– Подаването на проектни предложения, сесия 2021, за конкурсите „В помощ на докторанти“, „Перспективни ръководители“, „Художествено-творческа дейност“ и „Студентски иновационен хъб“ ще става чрез системата „Е-университет“, в периода 25.01-14.02.2021 г. Преди и след тези дати проектни предложения няма да се приемат!
– Подаването на информация в системата „Е-университет“ за вторите етапи на проектите „В помощ на докторанти, сесия 2020“, ще става в периода 14.01-29.01.2021 г.
– От тази година стартира нов конкурс – „Ученически иновационен хъб“. Подаването на проектни предложения за него ще става по електронната поща, на адрес nis@tu-sofia.bg, посредством бланка, налична на вътрешната страница на ТУ-София.
– Новите указания за участие в конкурсите, налични на вътрешната страница, съдържат както общи указания, така и специфични изисквания за всички видове конкурси, а също и критериите за оценка на проектните предложения.