Катедра Електроника

Катедра “Електроника” е водеща за едноименната специалност, в която се обучават студенти в трите образувателни степени – бакалавър, магистър и доктор. Като самостоятелна катедра тя се отделя от Научно- учебен център по електроника и слектронни технологии през 1995 г. През 1999 г. се преименува в катедра “Електроника”. В катедрата работят 13 преподаватели, като обучението се подпомага и от технически изпълнител. Квалификацията на всички е на високо ниво. Освен в различни научни области преподаватвелите имат и много добра езикова, педагогическа и практическа подготовка. Като гост-преподаватели се канят изтъкнати учени и специалисти от практиката.  

Преподавателите водят обучение и на студенти от различни специалности в двата факултета (Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене) на ТУ-София, Филиал Пловдив, като за специалност „Електроника“ катедрата е основно водещо звено.