Общо събрание

Резултати от проведеното гласуване (24.11.2022 г.) за пълване състава на ФС:

От квотата на нехабилитираните:

  • гл. ас. д-р Василина Златанова (избран)

От квотата на студенти и докторанти:

  • студ. Христина Джакова (избран)
  • студ. Божидар Йорданов (резерва)
  • студ. Петьо Петров (неизбран)

Общото събрание е висш орган на управление на факултета в рамките на правомощията си и се представлява от неговия председател. То се състои от членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 70%, а представителите на студентите и докторантите – най-малко 15% от състава на ОС.

Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател и заместник-председател; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; променя и отменя решения на декана и/или на факултетния съвет; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет и членове на събранието.

Председател на ОС:

доц. д-р инж. Боряна Пачеджиева
pachedjieva@tu-plovdiv.bg

Заместник-председател на ОС

проф. д-р инж. Петя Павлова
p_pavlova@tu-plovdiv.bg