Факултетен съвет

ФС е колективен орган за управление на факултета, състоящ се от 25 до 35 членове и включващ представители на академичния състав на основен трудов договор, на студентите и докторантите. Не по-малко от 3/4 от членовете му са хабилитирани лица. Председател на ФС е деканът. Заместник-деканите, ръководителите на катедри и ръководителите на научни звена на факултетно подчинение, които не са членове на ФС, участват в заседанията му със съвещателен глас. ФС формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база.

Председател на ФС:

доц. д-р инж. Митко Шопов
mshopov@tu-plovdiv.bg

Членове

Хабилитирани
 • проф. д-р инж. ГАЛИДИЯ ПЕТРОВА-СПАСОВА
 • проф. д-р инж. ПЕТЯ ПАВЛОВА
 • доц. д-р инж. АЛБЕНА ТАНЕВА
 • доц. д-р инж. АТАНАС КОСТАДИНОВ
 • доц. дтн инж. БОРИСЛАВ ПЕНЕВ
 • доц. д-р инж. БОРЯНА ПАЧЕДЖИЕВА
 • доц. д-р инж. ВЕЛКО ИЛЧЕВ
 • доц. д-р инж. ДИЛЯНА БУДАКОВА
 • доц. д-р инж. ИВАН КОСТОВ
 • доц. д-р инж. ИВАН ХАДЖИЕВ
 • доц. д-р инж. ИВАЙЛО АТАНАСОВ
 • доц. д-р инж. КРУМ КУТРЯНСКИ
 • доц. д-р инж. МАРГАРИТА ДЕНЕВА
 • доц. д-р инж. МАРИЯ МАРИНОВА
 • доц. д-р инж. НИКОЛА ШАКЕВ
 • доц. д-р инж. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ
 • доц. д-р инж. НИКОЛАЙ КАКАНАКОВ
 • доц. д-р инж. СЕВИЛ АХМЕД
 • доц. д-р инж. СТАНИМИР СТЕФАНОВ
 • доц. д-р инж. ЦВЕТАНА ГРИГОРОВА
Нехабилитирани
 • ст. преп. д-р ДАНИЕЛ ВЛАДИМИРОВ
 • гл. ас. д-р инж. ИВАН МАРАДЖИЕВ
 • гл. ас. д-р инж. ДОБРИНКА ПЕТРОВА
 • ас. инж. СТЕЛА СТОЙКОВА
Докторанти и студенти
 • студ. МАРИЯ БАБАНОВА
 • студ. МАРИО ДЕЧЕВ