Конкурс за места за студентска мобилност по еразмус 2019 – 2020

Факултет ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА на основание двустранни договори между ТУ – София и:

1. Технически Университет Прага в Чехия

следните места за мобилност (стипендии за подготовка на дипломна работа/докторска дисертация или семестриално обучение)

на студенти от образователно-квалификационна степен BSc/МSc/Ph, както следва:

– за Bsc/MSc / PhD 1 бр., за срок от 3-4 месеца, считано от 11.2021

– за MSc / PhD 1 бр., за срок от 3-4 месеца, считано от 11.2021

Pазмер на месечната субсидия: около 600 Евро

2. Технологичен Университет Бърно в Чехия,

Факултет по Електротехника и компютърни науки, Faculty of Electrical engineering and computer sciences,

Направления Енергетика -0713, Електроника и автоматика -0714

– за Bsc/MSc / PhD 1 бр., за срок от 3-4 месеца, считано от 11 . 2021

– за MSc / PhD 1 бр., за срок от 3-4 месеца, считано от 11 . 2021

Pазмер на месечната субсидия: около 600 Евро

3. Технологичен Университет Бърно в Чехия, Машинен Факултет,

Направления Електроника и автоматика – 0714, Компютърни научи – 0611,

– за Bsc/MSc / PhD 1 бр., за срок от 3-4 месеца, считано от 11. 2022

– за MSc / PhD 1 бр., за срок от 3-4 месеца, считано от 11. 2022

Pазмер на месечната субсидия: около 600 Евро

4. AGH University of Science and Technology – PL KRAKOW02, Полша

Направления Електроника и автоматика – 0714, Компютърни научи – 0611,

– за Bsc/MSc / PhD 1 бр., за срок от 3-4 месеца, считано от 11. 2021

– за MSc / PhD 1 бр., за срок от 3-4 месеца, считано от 11. 2021

Pазмер на месечната субсидия: около 600 Евро

5. Практика в Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. Z o.o.) – Polish Branch

Направления Електроника и автоматика – 0714,

– за Bsc/MSc / PhD 1 бр., за срок от 2-3 месеца, считано от 11. 2021

– за MSc / PhD 1 бр., за срок от 2-3 месеца, считано от 11. 2021

Изисквания към кандидатите:

  • Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: B, M, PhD;
  • Завършили или в последен курс от образователно-квалификационна степен B, M с общ успех минимум 4.50
  • Владеещи английски език. Степента на владеене на езика се проверява с изпит.
  • Специални изисквания на приемащата институция: сертификат за владеене на работния език.

Кандидатите да подадат следните документи в канцеларията на факултет ФЕА в срок до 11.2021:

  • Молби за участие в конкурса, придружени с Академична справка
  • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета
  • Желаещите да бъдат освободени от езиков изпит – да представят копие от дипломата за завършена езикова гимназия, уверение от съответния езиков факултет на ТУ – София и/или международно признат сертификат.