Лекция на тема: SAP Fiori потребителско изживяване

SAP Fiori е новото лице на SAP за неговите бизнес потребители на различни устройства, платформи и опции за внедряване. То осигурява оптимална използваемост и прости бизнес взаимодействия, както и  лекота на използване. Fiori не е просто нов потребителски интерфейс или новa тема върху съществуващите SAP транзакции, това е нова концепция за предоставяне на ориентирани към потребителя приложения.
Какви са целите от използването на Fiori?
–    Подобряване производителността на потребителите чрез опростяване и автоматизиране на ежедневните задачи на всяко устройство.
–    Намаляване разходите за обучение и поддръжка с прости, базирани на роли екрани, които ускоряват нарастването и свеждат до минимум потребителските грешки.

Линк към MS Teams с организираната среща на 08.11.21 от 10:00 до 11:30 часа:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAyNDYxNTAtYmYxYi00OWQ4LThmOTAtZmM3YWIyZmUwNjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22b78222e8-1924-46be-be43-ca41153c196a%22%7d