Проекти

Във връзка с новата конкурсна сесия, 2023 на Фонд „Научни изследвания“, входящият номер на ТУ-София е No ФНИ-3362 от 01.08.2023 г., който трябва да се посочва при подаване на проектни предложения.

Активни


Приключили

  • Моделиране и изследване на поведението на интелигентни когнитивни агенти
  • Реализиране на експериментална среда за изследване на протоколи и процеси в многослойни „Облачно“ базирани интелигентни сензорни системи
  • Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали
  • Холографско визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми
  • Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация
  • Разработване на Smart сензорна система за храни
  • Нови алгоритми за интелигентно управление с приложение в колаборативната роботика
  • Управление на мобилни роботи в безжични сензорни мрежи с хибридни структури
  • Изследване на методи и средства за приложение на облачни технологии за измерване и управление в електроенергийната системи