Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство

Финансиран от: Фонд “Научни изследвания” договор № ДН 17/11 от 12.12.2017

Продължителност: от 12.2017 – текущ

Анотация:

Проектът концентрира върху разработката на алгоритми за обучение и адаптация на интелигентни поведения на автономни роботи. Целта е чрез използване на подходи и технологии, свързани с изкуствения интелект, кибер-физични системи, богата сензорна информация, цифрови модели и симулации, големи информационни масиви (big data) – да се достигне до по-високи функционални възможности на роботите и до ефективното им прилагане в споделена работна среда.

Настоящия проект ще спомогне както за натрупването на изследователски опит и експериментални резултати, така и за формирането на систематизирани подходи и изграждането на по-точна визия относно възможностите за по-свободно навлизане на роботите в човешкото общество и споделянето на общо работно пространство.

Разглежданията са насочени както към концепциите за използване на колаборативни роботи в индустрията, така и към сервизните роботи, функциониращи в житейската среда на човека.

За реализацията на тази цел ще бъдат разгледани няколко важни проблема, стоящи на пътя на роботите към по-мащабно навлизане в споделена с човека среда:

(i) Използване на естествени интерфейси за комуникация между човек и робот. Този тип комуникация (чрез разпознаване на речеви команди, жестове, емоции, насочващи движения, допир) е ключов за разширяване на възможностите за използване на роботите в обща среда с човека, където роботът ще трябва да взаимодейства не само с обучен и екипиран оператор, но и с хора, които не са специално подготвени и не притежават специализиран интерфейс.

(ii) Изследване на алгоритми за обучение и адаптация и възможностите за тяхното приложение при управлението на роботи в споделена среда. В предложението за проект са разгледани следните две проблемно-ориентирани направления:

– Алгоритми за обучение и адаптация, насочени към повишаване на гъвкавостта и разширяване на класа от задачи, изпълнявани от робота.

– Алгоритми за обучение и адаптация, насочени към подобряване на основни технически характеристики на робота като: точност на изпълнение, скорост на движение и др.

(iii) Изследване на алгоритми за управление на многоагентни системи от роботи. Разглеждането на роботите в споделено работно пространство включва и случая, когато работната среда се споделя от няколко робота. Ще бъдат изследвани алгоритми, позволяващи взаимодействие между роботи, които споделят общо работно пространство.

Цел на проекта:

Използване на подходи и технологии, свързани с изкуствения интелект, кибер-физични системи, богата сензорна информация, цифрови модели и симулации, големи информационни масиви (big data) – да се достигне до по-високи функционални възможности на роботите и до ефективното им прилагане в споделена работна среда.

Екип от ТУ:

 • доц. д-р инж. Никола Георгиев Шакев – ФЕА
 • проф. д-р инж. Андон Венелинов Топалов – ФЕА
 • проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров – ФЕА
 • доц. д-р инж. Севил Аптула Ахмед – ФЕА
 • доц. д-р инж. Диляна Вълкова Будакова – ФЕА
 • доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов – ФЕА
 • ас. инж. Васил Любенов Попов – ФЕА (докторант)
 • маг. инж. Николай Димитров Димитров – (отчислен докторант) Милара Интернейшънъл

Външни:

 • маг. инж. Костадин Борисов Шиев – Пловдив Софтуеър ЕООД
 • д-р Роберт Казала – ТУ-Киелце, Полша (млад учен)
 • проф. д-р Зденек Плива – ТУ-Либерец, Чехия
 • доц. д-р Йосеф Чернохорски – ТУ-Либерец, Чехия

Партньори:

 • Технически Университет – Либерец, Чехия

Координатор на проекта: доц. д-р инж. Никола Шакев