Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

Финансиран от: ОП “Наука и образование за интелигентен разстеж” BG05M2OP001-1.002-0023-С01

Продължителност: от 30 март 2018 г. – до 30 ноември 2023 г.

Анотация:

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).
Основната дейност, залегнала в проектното предложение, е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.
Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях заедно със закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения – части от Център за компетентност, който е от интерес за Европа.
Едновременно с това ще се изпълняват и дейности по привличане на водещи изследователи и специалисти от България и чужбина, които да работят съвместно, да обменят идеи и опит при научните изследвания и при обучаването на следващи поколения научни работници. 
Резултатите от провежданите в ЦК научни изследвания ще бъдат широко оповестени в международни научни списания, на симпозиуми, семинари и конференции. Тази част от тях, която има непосредствено практическо приложение или представлява експериментално развитие на техниката и технологиите, ще бъде предоставена на Комитета за трансфер на технологии за координиране на дейности по защита правата по интелектуална собственост и последващата им комерсиализация.

Цел на проекта:

Основната цел на проектното предложение е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ (ИМЕЕСТ) в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
Проектът предвижда създаване на най-съвременна научна инфраструктура като комплекс от научно оборудване, разположено в реконструиран и модернизиран сграден фонд, придобиване и натрупване на върхова технологична експертиза, обединяване усилията на водещи изследователи от научните области Технически науки и Природни науки, математика и информатика, и като резултат–натрупване на подходящ иновационен потенциал, който да допринесе за развитие на връзката наука-бизнес за укрепване конкурентоспособността на българската икономика.
Научно-изследователската Програма на Центъра отразява хоризонталните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно развитие на иновационния потенциал в област „Мехатроника и чисти технологии“ за създаване и адаптиране на нови технологии, водещи към подобряване на ресурсната ефективност, конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на продуктите при производство на специализирано оборудване, машиностроене и уредостроене, компоненти за производство на автомобили, серво системи, електронни и електромеханични изделия, роботика, химически продукти.
Добиването на нови знания и умения за преподаване и превръщането на тези знания в иновации от интерес за българската и европейските икономики ще са водещи фактори във всички стратегии, планове, програми и съответстващите им мерки за изпълнение, прилагани от ЦК.
Това изисква да се подобрят постиженията в областта на научните изследвания в двете основни направления, в които ще се специализира ЦК „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“, да се насърчат разпространението на знанията, преобразуването им в иновациите и трасферирането на тези иновации към бизнеса.
Съвместната НИРД на Центъра и бизнеса ще доведе до увеличаване на частните инвестиции в публичната научно-изследователска и развойна дейност и допълване на публичните разходи с източници от публично-частни партньорства и проекти, осъществявани в сътрудничество с бизнес сектора.
Това ще позволи ЦК да се развива и да стане място където науката, бизнесът, държавата и образованието си подават ръка. Изградената научна инфраструктура, в съответствие с найдобрите световни стандарти и практики, ще насърчи развитието на приложната наука и иновации в областта на мехатрониката и чистите техногии за създаване на икономически растеж, качествени работни места и подпомагане разрешаването на националните, европейските и световните предизвикателства пред обществото.

Очаквани резултати:

 • Изграждане на капацитет на екипи за научни изследвания и иновации в приложната област на ИСИС, чрез привличане на водещи изследователи и обмен между екипа на проекта и водещи изследователски организации;
 • Задържане и привличане в България на млади изследователи, учени и докторанти, чрез създаване на съвременни условия за научноизследователска дейност;
 • Разпространение и практическо приложение на постигнатите научноизследователски резултати и трансфер на знания чрез прилагане на нови методи за обучение;
 • Комерсиализиране на резултатите от научноизследователските пакети, чрез разрботване и популяризиране на портфолио от патенти и полезни модели;
 • Разработване и внедряване на иновативни технологии и продукти в областта на мехатрониката и чистите технологии, чрез развитие на сътрудничество с бизнеса;
 • Увеличаване възможностите за включване на научните екипи в проекти и програми на международно ниво, работейки в тясно сътрудничество с престижни Европейски научни институции;
 • Нови възможности за сътрудничество между наука и бизнес, осигурявайки достъп на МСП до специализирани бизнес услуги.

Партньори:

 • Технически университет-Габрово
 • Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив
 • Институт по системно инженерство и роботика
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Технически Университет – Варна
 • Институт по електроника – БАН

Координатор на проекта: ТУ – Габрово