Нов конкурс на Фонд „Научни изследвания“

На 1 юли 2020 г. с Постановление на Министерски Съвет бе одобрен бюджет до 4 млн. лв. за провеждане на нов конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални научни изследвания през 2020 г.. Конкурсът ще бъде насочен към научни изследвания във всички области и е от особена важност за развитието на цялостния научен капацитет в страната. Целта е да се насърчи провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на проучвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства.

Допълнително са отпуснати и до 1,3 млн. лева за финансиране на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (ННП „Петър Берон и НИЕ“) през 2020 г. Програмата се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, като се наблюдава и координира от МОН. С отпуснатата сума се предвижда да бъдат изплатени средствата за втората година от изпълнението на миналогодишните проекти в размер до 420 000 лв., а с останалите до 880 000 лв. ФНИ ще проведе конкурс за финансиране на нови проектни предложения.

Целта на ННП „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации, като по този начин емиграцията на научен потенциал се замени с научна мобилност. Очаква се по този начин да се повиши броят на утвърдените и водещи учени, които не само създават и развиват съвременни научни изследвания, но и въвеждат най-новите научни идеи и постижения в образователния процес във висшите училища.

Изпълнителният съвет на ФНИ ще разгледа възможности за осигуряване и на средства за обявяване на конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти при условия, подобни на конкурса от 2019 г.

След съгласуване на документацията по конкурсите с Министерството на образованието и науката и с Министерството на финансите и провеждане на процедурите, предвидени в Правилника на ФНИ, се предвижда конкурсите да бъдат обявени до края на месец юли със срок за подаване на проектните предложения през втората половина на септември.

Повече информация, както и насоките за конкурсите след тяхното съгласуване, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“:
https://www.fni.bg/ [1]