Отворени са първите конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“

програма „Цифрова Европа“

На 17 ноември 2021 г. са отворени първите конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г. за следните 7 конкурса със съответните теми:

 1. Конкурс „Облачни услуги, данни и изкуствен интелект“ с теми:
 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-DS-MARKETPLACE-CLOUD – Федерация на услуги „от облак към периферни изчисления“

Бюджет 20 млн. евро, финансиране 50 %, максимален грант за проект – 20 млн. евро, продължителност на проектите – 36 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от минимум 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави. Могат да участват европейски доставчици на облачни услуги, публични организации, МСП, телекомуникационни компании, софтуерни компании, компании за професионални ИТ услуги, доставчици и потребители на общи пространства за данни и др.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-INDUSTRIAL-DATA – Секретариат за Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии

Бюджет 1 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 1 млн. евро, продължителност на проектите – 36 месеца.

Консорциумът трябва да представлява заинтересованите страни, които отговарят на условията за участие в Алианса (промишленост, гражданско общество, публичен сектор, академични и други експерти) и да гарантира сигурността на ЕС (включително киберсигурността).

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-TEF-EDGE – Механизъм за тестване и експериментиране на периферни изчисления с изкуствен интелект

Бюджет 78 млн. евро, финансиране 50 % чрез обществена поръчка, максимален грант – 78 млн. евро, продължителност – 30 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от минимум 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави. Трябва да включва изследователски и технологични организации с усъвършенствана инфраструктура и може да включва производители на силициеви пластини, системни интегратори и др.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-DATA-TECH – Секретариат за Алианс за процесори и полупроводници

Бюджет 1 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант – 1 млн. евро, продължителност на проектите – 36 месеца.

Консорциумът трябва да представлява заинтересованите страни, които отговарят на условията за участие в Алианса и да гарантира сигурността на Европейския съюз.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-GREEN-DEAL – Подготвителни дейности за пространство за данни в областта на зелената сделка

Бюджет 2 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 2 млн. евро, продължителност на проектите – между 12 и 18 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от минимум 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави и да включва заинтересовани страни, свързани с приоритетните действия на Зелената сделка, като изменение на климата, кръгова икономика, нулево замърсяване, биоразнообразие и др.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM – Подготвителни дейности за пространство за данни в областта на интелигентните градове и общности

Бюджет 1 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 1 млн. евро, продължителност на проектите – 12 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от минимум 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави и да включва частни и обществени организации със съответен опит в решенията за интелигентни и устойчиви градове или всяка друга организация (като интегратори на данни и др.), участващи в дейности за оперативна съвместимост на данни.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-MOB – Подготвителни дейности за пространство за данни в областта на мобилността

Бюджет 1 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 1 млн. Евро, продължителност на проектите – 12 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от минимум 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави и да включва най-малко доставчици и потребители, представени главно от техните асоциации, водещи изследователски институти и организации с правен опит и ключови компетенции в областта на мобилността, данните и облачните технологии.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-ACTS-DS-MANUFACT – Подготвителни дейности за пространство за данни в областта на производството

Бюджет 1 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант – 1 млн. евро, продължителност на проектите – между 12 и 24 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от минимум 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави и да включва най-малко доставчици и потребители, представени главно от техните асоциации, водещи изследователски институти, всяка друга организация (като интегратори на данни и др.), участващи в оперативната съвместимост на данни.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-FEI-DS-GENOMICS –Европейска инфраструктура за геномни данни

Бюджет 20 млн. евро, финансиране 50 % максимален грант за проект – 20 млн. евро, продължителност на проектите – между 36 и 48 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 5 различни юридически лица от 5 различни държави членки или от асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави. Могат да участват публични и частни организации като (но не само): публични администрации (на национално, регионално и местно ниво), болници, изследователски институти, изследователски агенции, изследователски инфраструктури, организации с нестопанска цел, индустрия, МСП.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-SUPPCENTRE – Център за поддръжка на пространства за данни

Бюджет 14 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 14 млн. евро, продължителност на проектите – между 36 и 42 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от минимум 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави. Могат да участват публични и частни организации, включително МСП, заинтересовани от участието и използването на европейските пространства за данни.

 • DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-AI – Подготвителни дейности за платформа за „Изкуствен интелект по заявка“

Бюджет 1 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 1 млн. евро, продължителност на проектите – между 6 и 9 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от минимум 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави. Могат да участват представители на промишлеността и други публични и частни организации, включително, където е уместно, ИТ консултантски компании със съответен експертен опит и опит за определяне на изискванията и механизмите за платформата.

Подробна информация за конкурс „Облачни услуги, данни и изкуствен интелект“ може да се намери тук

 1. Конкурс „Ускоряване на най-доброто използване на технологиите“ с теми:
 • DIGITAL-2021-DEPLOY-01-HEALTH – Внедряване на цифрови решения в здравеопазването и здравните грижи

Бюджет 1 млн. евро, 100 % финансиране, максимален грант за проект – 1 млн. евро, продължителност на проектите – между 18 и 30 месеца.

Консорциумът трябва да включва партньори с демонстриран опит в изпълнението на посочените в конкурса дейности.

 • DIGITAL-2021-DEPLOY-01-TWINS-HEALTH – Екосистема за цифрово сближаване в здравеопазването (между държавите членки и асоциираните към програма „Цифрова Европа“ държави)

Бюджет 5 млн. евро, 100 % финансиране, максимален грант за проект – 5 млн. евро, продължителност на проектите – 24 месеца.

Очаква се в консорциума да се включат поне следните групи заинтересовани страни (не е изчерпателно): разработчици и иноватори на решения за цифрово здравеопазване, доставчици на ресурси и технологична инфраструктура (напр. HPC), крайни потребители (като пациенти и съответните представители на пациентите и здравни специалисти ), регулаторни органи и др.

 • DIGITAL-2021-DEPLOY-01-LIVING-EU – Управление на общността Living-in.eu

Бюджет 2 млн. евро, 100 % финансиране, максимален грант за проект – 2 млн. евро, продължителност на проектите – 48 месеца.

В консорциума могат да участват представителни групи на кметове и градове на европейско, регионално и национално ниво, включително тези със секторен фокус в областта на цифровите технологии и околната среда; публични и частни организации, активни в областта на цифровата трансформация на градове и общности; изследователски и развойни организации активни в областта на технологичните решения, насочени към обществените предизвикателства и тяхното приемане в градовете и общностите; организации на гражданското общество и др.

 • DIGITAL-2021-DEPLOY-01-BAUHAUS – цифрови решения в подкрепа на новия европейски BAUHAUS

Бюджет 1 млн. евро, 100 % финансиране, максимален грант за проект – 1 млн. евро, продължителност на проектите – 24 месеца.

В консорциума могат да участват представителни групи от дизайнери, архитекти, художници и културни дейци, индустрията (включително строителство), МСП;

членове на европейските цифрови екосистеми, включително Европейските цифрови иновационни хъбове, стартиращи фирми, научноизследователски и развойни организации и др.; представителни групи от кметове и градове на европейско, регионално и национално ниво, включително тези със секторен фокус в областта на цифровите технологии и околната среда.

Предложенията за проекти по всички теми от този конкурс трябва да се подадат от консорциум от минимум 3 различни юридически лица от 3 различни държави членки или от асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави.

Подробна информация за конкурс „Ускоряване на най-доброто използване на технологиите“ може да се намери тук

 1. Конкурс „Цифрова трансформация“ със следните теми:
 • DIGITAL-2021-TRUST-01-EDMO – Европейска обсерватория за цифрови медии: национални и мултинационални центрове (хъбове)

Бюджет 11 млн. евро, финансиране 50 % и 75 % (за малки и средни предприятия), бюджет за всеки един проект – 1.5 млн. евро, продължителност на проектите – 30 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 2 участника. Координаторът на консорциума трябва да е установен в държавата членка, където ще бъде хъба. Консорциумът трябва да включва поне една независима организация за проверка на фактите или звено за проверка на фактите от независима медийна организация. Консорциумът трябва да разполага с услуги за проверка на фактите, обхващащи цялата географска област, която ще бъде обхваната от центъра (т.е. във всяка държава-членка, която ще бъде обхваната от центъра).

 • DIGITAL-2021-TRUST-01-SAFERINTERNET – Центрове за безопасен интернет

Бюджет 22 млн. евро, финансиране 50 %, бюджет за всеки един проект – 1.5. млн. евро, продължителност на проектите – 24 месеца. Допустими кандидати са само съществуващи или нови центрове за безопасен интернет

 • DIGITAL-2021-TRUST-01-ECODEX – Комуникация в областта на електронното правосъдие посредством онлайн обмен на данни

Бюджет 3 млн. евро, финансиране 100 %, бюджет за всеки един проект – 3 млн. евро, продължителност на проектите – 24 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от минимум 2 участника от 2 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави.Предложенията трябва да бъдат представени от поне два публични органа на държавите членки, които преди това са отговаряли за поддръжката на системата e-CODEX.

 • DIGITAL-2021-TRUST-01-DIGIPASS –Цифров паспорт на продукта: устойчиви и кръгови системи

Бюджет 2 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 2 млн. евро, продължителност на проектите – 18 месеца.

Консорциумът трябва да покаже добро познаване на кръговата икономика и устойчивия дизайн и опит в областта на обмена на цифрови данни, както и опит в управлението на множество заинтересовани страни.

Предложенията за проекти по всички теми от този конкурс трябва да се подадат от консорциум от минимум 3 различни юридически лица от 3 различни държави членки или от асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави.

Повече информация за конкурс „Цифрова трансформация“ може да се намери тук

 1. Конкурс „Подготвителни дейности за изграждане на пространство на данни“ със следните теми:
 • DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-AGRI – Подготвителни дейности за изграждане на пространство за данни в областта на земеделието

Бюджет 2 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 2 млн. евро, продължителност на проекта – 18 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от миниум 3 различни юридически лица от 3 държави и да включва най-малко доставчици и потребители, представени главно от техните асоциации, водещи изследователски институти и организации с правен опит и ключови компетенции в областта на селското стопанство, икономиката, данните и облачните технологии.

 • DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-SKILLS – Подготвителни дейности за изграждане на пространство за данни в областта на цифровите умения

Бюджет 1 млн. евро, финансиране 100 %,максимален грант за проект – 1 млн. евро, продължителност на проекта – 12 месеца.

Консорциумът трябва да се състои от миниум 3 различни юридически лица от 3 държави. Може да кандидатства всяка организация, която отговаря на общите критерии за допустимост и която може да докаже своя професионален и технически капацитет за постигане на исканите резултати.

 • DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-TOURISM – Подготвителни дейности за изграждане на пространство за данни в областта на туризма

Бюджет 1 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 1 млн. евро, продължителност на проекта – 12 месеца. Ще се финансира 1 проект.

Консорциумът трябва да се състои от миниум 3 различни юридически лица от 3 държави и да има солиден опит в анализа на данни и управлението на туризма и може да включва: Асоциации, действащи на ниво ЕС/много държави, представляващи съответните заинтересовани страни, национални и регионални или местни субекти, участващи в туризма; публична администрация и/или държавни органи, и/или частни органи, отговарящи за управлението на туристическата стратегия за територията на своята компетентност; водещи изследователски институти и организации с правен опит и доказан опит в анализа на данни и управлението на туризма; МСП и заинтересовани страни от индустрията, активни в областта на туризма или в сектори, които непосредствено засягат туристическата екосистема.

Подробна информация за конкурс „Подготвителни дейности за изграждане на пространство на данни“ може да се намери тук

 1. Конкурс „Сигурна квантова комуникационна инфраструктура на ЕС (EuroQCI) със следните теми:
 • DIGITAL-2021-QCI-01-INDUSTRIAL – Създаване на Европейска индустриална екосистема за сигурна квантова комуникационна инфраструктура

Бюджет 44 млн. евро. Финансиране 50 %, а за МСП – 75 %, максимален грант за проект – между 5 и 15 млн. евро, продължителност на проекта – между 24 и 30 месеца.

Консорциумът трябва да включва партньори от индустрията.

 • DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL – Внедряване на усъвършенствани национални системи и мрежи за квантова комуникационна инфраструктура

Бюджет 108 млн. евро, финансиране 50 %, максимален грант за проект – 5 млн. евро, продължителност на проекта – между 24 и 30 месеца.

Допустими кандидати: публични органи в държавите членки, финансиращи внедряването на усъвършенствани национални системи и мрежи за квантова комуникационна инфраструктура.

 • DIGITAL-2021-QCI-01-EUROQCI-QKD – Координиране на внедряването на националните EuroQCI проекти и подготовка за широкомащабната QKD инфраструктура за тестване и сертифициране

Бюджет 2 млн. евро, финансиране 100 %, максимален грант за проект – 2 млн. евро, продължителност на проекта – 30 месеца. Консорциумът трябва да включва партньори от индустрията.

Повече информация за конкурс „Сигурна квантова комуникационна инфраструктура на ЕС (EuroQCI)“ може да се намери тук

 1. Конкурс „Усъвършенствани цифрови умения“ със следните теми:
 • DIGITAL-2021-SKILLS-01-SPECIALISED – Специализирани образователни програми в ключови области

Бюджет 70 млн. евро, финансиране – 50 %, максимален грант за проект – 10 млн. евро, продължителност на проектите – между 12 и 48 месеца

Консорциумът трябва да се състои от минимум 6 юридически лица и да отговаря на следните условия:

 • поне 3 образователни институции (трябва да са част от Еразъм за висше образование) от 3 различни държави членки или асоциирани към програма „Цифрова Европа“ държави;
 • Поне 2 малки и средни предприятия (МСП);
 • Поне 1 научна организация или център за върхови постижения;
 • Координатор на консорциума трябва да бъде една от участващите образователни институции.
 • DIGITAL-2021-SKILLS-01-ANALYSIS – анализ на необходимостта от усъвършенствани цифрови умения на пазара на труда

Бюджет 2 млн. евро, финансиране – 100 %, максимален грант за проект – 2 млн. евро, продължителност на проектите – между 12 и 18 месеца

В консорциума могат да участват научни организации, центрове за върхови постижения и други организации, които могат да изпълнят описаните в конкурса дейности.

Подробна информация за конкурс „Задълбочени цифрови умения“ може да се намери тук

 1. Конкурс „Европейски цифрови иновационни центрове“ (хъбове) със следната тема:

DIGITAL-2021-EDIH-01-INITIAL – Изграждане на първоначална мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове

Бюджет 240 930 000 евро общо за всички хъбове, бюджетът за България за тригодишен период е 7 507 000 евро, финансиране – 50 %. Максималният грант за проект е между 1 и 3 млн. евро, а продължителността на проектите – 36 месеца.

В конкурса могат да участват само хъбове, успешно преминалите националния подбор и попадащи в списъка, предоставен на Европейската комисия.

Подробна информация за конкурс „Европейски цифрови иновационни хъбове“ може да се намери тук

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК “Funding and Tenders portal”.

Оценката на подадените проекти по седемте конкурса ще се извърши през март-април 2022 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през септември 2022 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“ и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtitc.government.bg.