Стипендии за летен семестър 2024

стипендии

Стипендии за летен семестър на учебната 2023/24 година се отпускат за периода от март до юли 2024 г.

Видове стипендии:

  1. Стипендия за „среден семестриален успех“
    • успех 6.00 в размер на 170 лв.
    • успех от 5.50 до 5.99 в размер на 150 лв.
  2. Стипендия без изискване за успех по критерии в размер на 130 лв.
  3. Стипендия за студенти с успех не по нисък от 4.00 в размер на 170 лв.
  4. Стипендия за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в размер на 140 лв.
  5. Стипендия свързани с успех от ДЗИ през 2023 г. приети в специалности по ПН 5.2 и ПН 5.13 в размер на 140 лв.

Студентите могат да кандидатсват само по една от стипендиите в т.1 и т.2, но допълнително могат да кандидатстват за всяка от останалите стипендии.

Документите се подават в периода от 28.02.2024 г. до 11.03.2024 г. включително във факултетна канцелария.

Пълната информация относно предоставяните стипендии и изискванията за кандидатстване може да намерите в заповедта на ректора.