Уебинар на тема Academy Presentation

В резултат на съвместно сътрудничество между специалност Индустриално инженерство и фирма Scalefocus се организира онлайн уебинар на тема Academy Presentation.

Speaker: Krasimir Kostadinov, CTO

Уебинара ще се проведе на 25.02.2022 (петък), от 10:00 до 11:00 в платформата MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThmNTY1YjctOTM1Ni00NThiLWI0NDUtMTI4ZGRjMjZiNTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22035d09a8-0490-49f2-ab77-7a7a55b340b0%22%7d