Летни практики

ОБЩИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЗАВЕРКА /ПРИЗНАВАНЕ/ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРАКТИКА СЛЕД ВТОРИ КУРС И СПЕЦИАЛИЗИРАЩАТА ПРАКТИКА СЛЕД ТРЕТИ КУРС,

ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Продължителност на практиката – 2 /две/ седмици

Период на провеждане – от 12.07 до 23.07.2021 г.

Практиката се провежда на групи или индивидуално във Фирми, чийто предмет на дейност е от научната област на съответната специалност.

При групово провеждане на практиката, организацията се осъществява от Деканата на Факултета и от съответните катедри :

  • сключват се договори с предприятията /Фирмите/;
  • изготвят се учебни програми /обща програма за всички стажанти от групата/;
  • назначават се преподаватели-координатори на практиката /стажа/ за всяка специалност /група/.

Всеки студент попълва и подписва формуляр за задълженията при провеждане на специализиращата практика, който остава и се съхранява във Факултетната канцелария на ФЕА.

При индивидуално провеждане на практиката, всеки студент осъществява организацията сам :

  • договаря се с Фирмата за провеждане на практиката;
  • договаря се за обема работа и съставя учебна програма за провеждане на практиката, която се одобрява от водещата катедра за специалността.

След завършване на стажа, всеки студент представя отчета и попълва формуляр /образец/ за заверка на практиката /стажа/ със съответните подписи от фирмата най-късно до 15.10.2019. Отчет за извършената дейност се приема от комисия/координатор/ в съответната катедра. След това се заверява от координатора на практиката.

Формулярите за “задълженията” и “заверката” се получават от преподавателя-координатор на практиката.


Фирми/предприятия

https://scalefocus.academy/