Специалности

ОКС Бакалавър


ОКС Магистър


ОНС Доктор

5.3 Комуникационна и компютърна техника
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
 • Компютърни системи, комплекси и мрежи
 • Системи с изкуствен интелект
 • Системно програмиране
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
 • Автоматизация на производството
 • Електронизация
 • Електронни преобразуватели
 • Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
 • Индустриална електроника
 • Квантова и оптоелектроника
 • Роботи и манипулатори
 • Системи с изкуствен интелект
 • Теория на електронните вериги и електронна схемотехника