Магистър – Компютърни системи и технологии КСТ

Учебен план

Характеристики на дисциплините

Код по ЕСТК: МpCST

Форми на обучение: редовно

Срок на обучение:

 • 1 годинa (два семестъра) за завършилите професионално направление:
  • 5.3. Комуникационна и компютърна техника
  • 4.6. Информатика и компютърни науки
 • 2 години (четири семестъра) за завършилите професионално направление:
  • 4.1 Физически науки;
  • 4.5 Математически науки;
  • 5.1 Машинно инженерство;
  • 5.2 Електротехника, електроника и автоматика;
  • 5.4 Енергетика;
  • 5.5 Транспорт,корабоплаване и авиация;
  • 5.7 Архитектура,строителство и геодезия;
  • 5.10 Химични технологии;
  • 5.11 Биотехнологии;
  • 5.12 Хранителни технологии;
  • 5.13 Общо инженерство;
  • 9.1 Национална сигурност;
  • 9.2 Военно дело

Завършване: с дипломен проект

Прием:

Приемането на студентите при преминаване от образователно-квалификационна степен “бакалавър” в образователно-квалификационна степен “магистър” за една и съща специалност се извършва с конкурс по документи. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал.

За някои от специалностите може да се кандидатства директно за „магистър“ (без изравнително обучение) и след завършване на по-широк кръг специалности, което е означено на челната страница на учебния план.

Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:

1. Средния успех от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, умножен по 10 (Максимален брой точки – 60)

2. Оценката от дипломната работа, умножена по 2 (Максимален брой точки – 12).

3. Сумата от оценките по 3 предмета, изучавани в курса на обучение, определени от съответния Факултетен съвет (Максимален брой точки – 18).

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ за специалност „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ : Бази от данни ; Микропроцесорни системи ; Компютърни мрежи.

4. За всяка специалност се дават до 10 допълнителни точки.

По преценка на Факултета, те могат да включват например участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и други.

МАКСИМАЛЕН БАЛ – 100 точки

Приемът на студенти завършили ОКС „Бакалавър“ други специалности се извършва само в платена форма и е по индивидуален учебен план в зависимост от специалността.

Достъп до по-нататъшно обучение: след завършване на магистърска степен обучението може да продължи в образователна и научна степен “Доктор” по следните специалности:

 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
 • Компютърни системи комплекси и мрежи
 • Системи с изкуствен интелект
 • Системно програмиране

Актуалност: Свидетели сме на масовото и повсеместно навлизане на информационните технологии в живота ни. Това поставя въпроса за създаването на висококвалифицирани специалисти в тази област. Тези специалисти трябва да познават съвременните компютърни системи, компютърни мрежи, съвременните програмни езици, среди и бази данни за да могат да отговорят на задачите на днешния ден.

Обща характеристика на обучението: Магистърският курс КСТ включва лекции, лабораторни упражнения и курсови задачи и проекти. Той е ориентиран към усъвършенстване на знанията на студентите в специфични направления на професионалната реализация в сферата на ИКТ. Реализирането на практически задачи подготвя студентите за бъдещата им реализация и ги стимулира към самостоятелно вземане на решения и работа в екип.

Образователни и професионални цели: Магистърският курс КСТ е ориентиран към спецификите на компютърното инженерство, като включва разнообразни модерни софтуерни и хардуерни дисциплини. Например: Програмиране в Интернет, Разпределени системи и компютърни комуникации, Проектиране на свръхголеми интегрални схеми, Разпределени вградени системи, UML програмиране, Биоинформатика, Паралелни Алгоритми, Метаевристика, Изкуствен интелект, Самообучение в програмирането.

Реализация на завършилите специалисти: Дипломата за Магистър инженер по Компютърни системи позволява на завършилите да работят в широк набор от сфери като високообразовани специалисти и ръководители на екипи, проекти и други. Развитието на знанията в магистърския курс позволява да се овладеят техники за управление и изпълнение на цялостни проекти в областта на Информационните системи, компютърните комуникации, софтуерното инженерство, проектирането на системи с програмируема логика, вградените системи и автоматизацията, паралелните изчисления и Cloud computing, и много други.