Магистър по Дизайн и програмиране на електронни системи

Учебен план

Характеристики на дисциплините

Код по ЕСТК: MpE

Форма на обучение: редовно и задочно обучение.

Срок на обучение: Катедра “Електроника” подготвя инженер-магистри по специалността “Дизайн и програмиране на електронни системи” с продължителност на редовното обучение 1 годинa (за инженер-бакалавър по ПН 5.1, 5.2, 5.3, 5.13) и 2 години (за професионален бакалавър и инженер-бакалавър по други ПН).

Завършване: с дипломен проект.

Прием: След завършена бакалавърска степен на обучение с успех не по-нисък от «добър».

Достъп до по-нататъшно обучение: след завършване на магистърската степен обучението може да продължи в научно-образователна степен – доктор по съответната или сродна на нея специалност.

Актуалност: Обучението в специалност“Дизайн и програмиране на електронни системи”е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката като съчетава теоретични познания и практически умения, подготвя студентите за изследователска, проектантска и производствена дейност в областта на електронните технологии и техните приложения във всички области на промишлеността, комуникациите, здравеопазването и др. Паралелно с основната подготовка се получава съвременна и полезна информация за мениджмънт, организация и управление на фирмите, маркетинг, международен бизнес и трансфер на технологии, чуждоезиково обучение.

Обща характеристика на обучението: В специалността се подготвят специалисти по електронни системи, индустриална електроника, медицинска техника, вградени микропроцесорни системи с различно приложение. Създават се модули и устройства за измерване, контрол и тестване в електрониката, екологията, промишлеността. Работи се по проблемите за създаване на екологични източници на енергия с използването на слънчеви батерии. Разработват се специализирани токозахранващи устройства за битова и промишлена апаратура. Създават се съвременни аналогови, цифрови и микропроцесорни системи за управление на автоматизирани силови електронни преобразователни системи за технологични цели, както и електронни регулиращи системи за оптимизиране работата на преобразувателите на електрическа енергия.

Специалността “Дизайн и програмиране на електронни системи” включва следните специализации, които се различават в последната година на обучение:

  • Модул: „Медицинска и индустриална електроника”;
  • Модул: “Електронни устройства и системи”.

Направлението “Медицинска и индустриална електроника” разширява и задълбочава знанията на студентите в по-тесни научни области: медицинска електронна апаратура, устройства за медицински диагностични образи; рентгенова и ултразвукова техника; специфични медицински апарати за хемодиализа, литотрипсия и др.; клинична апаратура; електронни средства за автоматизация и електронни устройства за цифрово програмно управление; методи, устройства и системи за събиране и обработка на информация. За изследване и проектиране на електронни схеми се използват компютърно-интегрирани технологии.

Модул “Електронни устройства и системи” разширява и задълбочава познанията в по-тесни научни области: електронни средства за контрол и управление, методи и средства за измерване на електрически и неелектрически величини и тяхното управление; оптоелектронни и лазерни устройства.

Oтлични студенти от специалност “Електроника”, по договореност, се изпращат за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети по програма Erasmus+.

Образователни и професионални цели: Специалността има за цел да осигури образование в областта на електрониката, необходимо за дипломирани инженери, с високо качество, способни за незабавен принос в областта на конструктивно-технологичното проектиране, проектирането, модернизацията и експлоатацията на електронни устройства. Успешно завършилите специалисти трябва: да са добре запознати с информационните технологии и тяхното приложение в инженерната практика, да притежават познания и опит в производствените процеси; да познават основите на икономиката, организацията и управлението, на стандартизацията и патентното дело, както и методите и изискванията за разработване на техническа документация и опазването на околната среда.

Реализация на завършилите специалисти: Поради широкопрофилната подготовка и високия си професионализъм завършващите специалност “Дизайн и програмиране на електронни системи” намират много добър прием в държавни и частни фирми в България и чужбина. Инженерите, които завършат специалност “Дизайн и програмиране на електронни системи” се реализират като специалисти по разработване на електронни устройства и системи, в това число вградени микропроцесорни системи с различно приложение – индустриална и автомобилна електроника, медицинско оборудване, IoT и др.