ЕРАЗЪМ+

ФЕА поддържа активни международни контакти с университети във Великобритания, Швеция, Чехия, Словакия, Франция, Гърция, Турция и др.  

Преподаватели от ФЕА посещават като лектори и изследователи тези университети, а студенти провеждат част от обучението си в тях в рамките на програма Сократ-Еразъм.

МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗМУС 2024 – 2025

Места за мобилност (стипендии за подготовка на дипломна работа/докторска дисертация или семестриално обучение)

 1. Czech Technical University in Prague, CZ; Faculty of Electrical Engineering
 2. Технологичен Университет Бърно в Чехия, Факултет по Електротехника и компютърни науки (Направления Енергетика, Електроника и автоматика)
 3. Технологичен Университет Бърно в Чехия, Машинен Факултет (Направления Електроника и автоматика, Компютърни научи)
 4. AGH University of Science and Technology – Краков, Полша (Направления Електроника и автоматика, Компютърни научи)
 5. Практика в MitsubishiElectricEuropeB.V. (Sp. Z o.o.) – Polish Branch, Краков, Полша (Направление Електроника и автоматика)

Пълна информация и още възможности за мобилност: ТУ – София – Международна дейност – ЕРАЗЪМ+

Изисквания към кандидатите:

 • Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен: Bsc / MSc / PhD Завършили или в последен курс от образователно-квалификационна степен Bsc / MSc / с общ успех минимум 4.50
 • Владеещи английски език. Степента на владеене на езика се проверява с изпит.
 • Специални изисквания на приемащата институция: работна програма и/или сертификат за владеене на работния език.

Кандидатите да подадат следните документи в канцеларията на ФЕА в срок до май 2024:

 • Молби за участие в конкурса, придружени с Академична справка
 • Уверение за студентско положение от канцеларията на факултета
 • Желаещите да бъдат освободени от езиков изпит да представят копие от дипломата за завършена езикова гимназия, уверение от съответния езиков факултет на ТУ – София и/или международно признат сертификат.