Success story: Scalefocus прави внедряване на ERP решението SAP S/4HANA STE за Агрия АД

Лекцията ще се проведе онлайн на 06.12.2021 от 10:00 до 11:30 часа.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTljZDkxODUtOGFiZS00YjE1LWI0MWUtY2RkMTM5YWU1MzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22204cb148-e6fd-421f-825f-cabf6a4a4a55%22%2c%22Oid%22%3a%22b78222e8-1924-46be-be43-ca41153c196a%22%7d

Специалистите ще споделят детайли за подходът при внедряване, съответстващ на сложните и специфични бизнес процеси на клиента.
Ще бъде обяснено как новата SAP система спомага да се оптимизират бизнес процесите, да се повишат видимостта и проследимостта на всички нива в компанията и да се намалят разходите за поддръжка.

Лектори ще бъдат:
Александър Кръстев – CIO на Агрия АД
Веселина Георгиева, Станислава Станоева, Радослав Ангелов, Надежда Николас – консултанти, взели участие във внедряването на системата