Катедра Електротехника

Преподаватели

През последните десетина години интересът към специалност Електротехника се засилва все повече и повече. Нашите възпитаници – доктори, магистри и бакалаври, са търсени и желани специалисти в редица крупни фирми в Южна България. Такива са: Siemens, Schneider Electric, ABB, Liebherr, EVN, Чез България, Филкаб, Табаков и синове, Интеркомплекс ООД, Електролукс и др. За нарасналото търсене на инженери, подготвени от катедра „Електротехника“ може да се съди и по това, че в момента всички завършили при нас магистри работят в престижни фирми, което се отнася и за не малка част от завършилите бакалаври.

В катедра „Електротехника“ работят 14 преподавателя – 7 доцента, 2 гл.ас. д-р и 5 асистента. В момента към катедрата са включени нови лаборатории между които: 4307, обурудвана от Schneider Electric със съвременни средства за измерване и контрол на електрически величини; 3109 и 3111, лаборатории по Електротехнологии в електротехниката; 3225, лаборатория по Електрически апарати и Комутационна техника; 4508, лаборатория по Възобновяеми енергийни източници. 

В Центъра за обучение на специализанти вече дванадесет години преподавателите от катедра „Електротехника“ обучават специализанти за направление „Електроенергетика“, като са изпълнени над четиридесет договора с успешно защитили специализанти. 

През последните седем години наши възпитаници заемат винаги едно от първите три места на републикански олимпиади по Теоретична електротехника

През 1997 год, с решение на Академичния съвет на ТУ- София, специалността „Електротехника и електроника” е преобразувана в специалност „Електротехника”, в съответствие с новия държавен регистър на специалностите, утвърден с постановление на Министерския съвет от 12.03.1997 г. От учебната 1998/1999 година започва прием на студенти по тази специалност. След влизане в сила на новия Закон за Висше образование, обучението по всички инженерни специалности, включително и за специалност „Електротехника”, се осъществява по тристепенната структура за образователно-квалификационни степени (ОКС ) „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор”. През 2003 год. катедрата преминава успешна акредитация за обучение на студенти по специалност „Електротехника” с ОКС „Бакалавър” и „Магистър”. 

Специалността “Електротехника” съчетава класически и съвременни тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят. Електроинженерите завършили тази специалност могат да работят във всички предприятия и фирми, където се проектират, произвеждат, експлоатират и поддържат електротехнически изделия и устройства. 

Обучението по електротехника е традиционно за всички престижни висши технически училища по света. То осигурява широка база от теоретични познания и практически умения, необходими за преобразуване и използване на електрическата енергия и свързаните с нея съоръжения, във всички области на съвременния живот. 

Основните дисциплини, които се изучават в специалност “Електротехника” и които се извеждат от преподавателите в катедрата са: 

Теоретична електротехника: Да даде на студентите знания в: общата теория на електрическите вериги с основните закони за електрическите вериги, при установени и преходни режими, и електромагнитното поле; методи за анализ на електрическите вериги; изследване на хармонични стационарни режими; еквивалентни преобразувания; методи за анализ на линейни електрически вериги с индуктивни връзки; теория и анализ на четириполюсници; вериги с разпределени параметри – дълги линии; изследване на периодични несинусоидални режими в линейни електрически вериги. 

Електрически измервания: В дисциплината се разглеждат основните свойства и характеристики на измервателните средства в статичен и динамичен режим. Засегнати са въпросите относно техните грешки и обработка на резултатите от измерването. Описани са методите и уредите за измерване на различни видове величини и параметри с електромеханични измервателни преобразуватели и устройства, с електронни и цифрови средства за измерване. Дават се сведения за измерване на магнитни величини и изследване на феромагнитни материали. 

Електротехнически материали: Цел на дисциплината е да въведе студентите в методите и средства за измерване на характеристиките на видовете електротехнически материали в съответствие с изискванията на БДС и съответните международни стандарти и методите за контрол на качеството и надеждността на изолационните системи. 

Електрически машини: Запознаване на студентите с общите въпроси от устройството, принципа на работа и характеристиките на следните видове електрически машини: трансформатори, асинхронни машини, специални асинхронни машини и асинхронни микромашини, синхронни машини, машини за постоянен ток, микромашини и електрически машини, използвани в автоматиката. На базата на съответния математичен апарат се разглежда физическата същност на електромагнитните явления в електрическите машини. Лекционният материал е представен от гледна точка както на проектирането, така и на практическото приложение на електрическите машини в енергетиката и в електрозадвижванията. 

Електрически апарати: След завършване на курса студентите получават знания за същността на редица явления, на които се основава действието на електрическите апарати и на такива, чрез които те си взаимодействуват с други елементи на електротехническите съоръжения – тоководеща система, контактнва система, изолационна система. Студентите трябва да знаят принципите на работа, основните характеристики и особеностите на конструкциите на електрически апарати за управление, за разпределение и защита; електромагнитни изпълнителни механизми и др. 

Електроенергетика: Цел на дисциплината е да придобият студентите основополагащи теоретични знания и практически умения в областта на Електроенергетиката и по-специално в областта на: структури на електроенергийните системи; електротехнически съоръжения в електрическите мрежи; електрически режими, токове на къси съединения и методи за изчисляването им; електрическо и механическо оразмеряване на открити електропроводи; устойчивост на работата на електроенергийните системи; релейна защита и противоаварийна автоматика в електрическите мрежи и системи. 

Осветителна и инсталационна техника: Целта на обучението по “ Осветителна и инсталационна техника” е студентите да получат знания в области като: физиологична оптика, фотометрия, колориметрия; проектиране и експлоатация на осветителни уредби; проектиране и експлоатация на силови и сигнални електрически инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради. 

Преобразователна техника: Да даде на студентите необходимите им познания за да могат да използуват различни преобразуватели на електроенергия (да експлоатират готови преобразуватели, да разработват нови системи и обекти, в които преобразувателите представляват съставна част, да избират и да доставят готови преобразуватели) без самите без самите те да са тясно профилирани специалисти по преобразователна техника.  

Техника на високите напрежения: Цел на дисциплината е да придобият студентите нови теоретични знания и практически умения в различни области : изолационни характеристики на електрически съоръжения за високо напрежение; пренапрежения в ел.мрежи и уредби; защита от пренапрежения; избор на изолационните нива на съоръженията за високо напрежение.  

Проектиране на електрически машини: Целта на курса е да даде на студентите знания за конструкцията и методите за проектиране (изчисляване и конструиране) на основните видове електрически машини с общо предназначение. След завършването му студентите трябва: да знаят основните конструкции, форми на изпълнение, системи на охлаждане и степени на защита на отделните видове електрически машини ; да определят електромагнитните натоварвания, да изчисляват намотъчните данни и размерите на магнитопроводите на електрическите машини ; да правят електромагнитни изчисления за установен режим на работа . 

Технологии в електротехниката и електрониката: След завършване на курса студентите трябва да познават специфичните технологии от съответните отрасли- от класическите технологии, свързани с физикомеханичната обработка на материалите до съвременните технологии за обработка и производство принципно нови материали, детайли и градивни елементи, както и развитието на единично и дребносерийно производство, но с високо равнище на научното съдържание на производството в частния сектор. 

Комутационна техника: Цел на обучението по “ Комутационна техника” е студентите да получат знания , отнасящи се до апаратите, съоръженията, методите и средствата за комутиране и защита при разпределение и използване на електрическа енергия във веригите за ниско и високо напрежение. Тези въпроси са свързани и с основните технико-икономически характеристики на различните комутационни апарати. 

Екология и възобновяеми източници: Целта на курса е да запознае студентите с възможностите за използване на енергийни източници за получаване на електрическа енергия. В предлагания курс са разгледани само инсталации, ползващи все още малко популярни източници. 

CAD системи в електротехниката: Да запознае студентите със съвременните методи за проектиране с помощта на компютър и да им даде основните познания за използуване на CAD системите. 

Електрически мрежи и системи: Цел на дисциплината е да запознае студентите със схемите и методите за електрическото и механичното оразмеряване на електрическите мрежи. 

Електронни измервателни средства и първични преобразуватели: В дисциплината студентите се запознават със стандартизирани методи и средства за пренасяне на измервателна информация при измерване на постояннотокови и променливотокови величини. Разглеждат се съвременни електронни и цифрови мултимери, честотомери, генератори и осцилоскопи. Специално внимание е отделено на измервателните преобразуватели на електрически, магнитни и неелектрически величини и тяхната интеграция с микропроцесорни измервателни системи със стандартни интерфейси. 

Битова електротехника: След завършване на курса студентите трябва да имат познания за устройството и принципа на действие на най- често използуваните битови електроуреди. 

Числени методи и моделиране на вериги: Запознаване на студентите с метода на крайните елементи с възлови елементи за моделиране на електромагнитни полета и електрически вериги. Прилагане на метода на крайните елементи за анализ на двумерни, осисиметрични и тримерни електромагнитни полета, възбудени от източници на ток, напрежение или постоянни магнити. Разглеждане на свързването на уравненията на електрическите вериги с уравненията на електромагнитното поле и движението. Демонстриране на практическата приложимост на метода на крайните елементи за моделиране на електротехнически устройства при захранване от източник на ток или напрежение с произволна форма и честота, при наличие или отсъствие на движение. Прилагане на метода на крайните елементи за числено моделиране на устройства със сложна геометрия на магнитните вериги и намотките, и нелинейни характеристики на материалите. 

Преходни процеси в електрическите мрежи и електроенергийните системи: Цел на дисциплината е студентите да придобият разширени теоретични знания и практически умения в областта на преходните процеси в електрическите мрежи и системи. 

Числени методи и моделиране на полета: Запознаване на студентите със следните методи за моделиране на електромагнитни полета – тримерен метод на крайните елементи с векторни елементи и тримерен мултигрид метод. Въвеждане в теорията и практиката на придобилите напоследък голяма актуалност векторни крайни елементи. Извеждане на три метода за изчисляване на електромагнитна сила с векторни елементи –метод на виртуалната работа, тензор на напрежението на Максуел и метод на възловата сила. Представяне на геометричния мултигрид метод с векторни крайни елементи. Запознаване с нов ускорен мултигрид метод за анализ на електромагнитни полета, който е многократно по-бърз от конвенционалния мултигрид метод и от метода на крайните елементи. 

Електрически машини и апарати за високо напрежение: След завършване на курса студентите трябва да придобият разширени теоретични знания и практически умения в областта на машините и апаратите за високи напрежения. 

Измервателни средства и системи: Дисциплината запознава студентите със съвременните измервателни средства и системи – автоматизирани средства за измерване, цифрови и микропроцесорни измервателни уреди, измервателни уреди с интелигентни свойства, както и с интелигентни измервателни системи, намиращи приложение в електротехническите предприятия и електроенергетиката. 

Електроснабдяване и електрообзавеждане: Цел на дисциплината е студентите да се запознаят със структурата и организацията на електроснабдителната система, електрическите товари схемите на разпределителната мрежа, качеството на електроенергията. 

Защити на електротехническите съоръжения: Цел на дисциплината е студентите да придобият разширени теоретични знания и практически умения в областта на релейните защити, възможностите за подобряване на качеството на работата на защитите при тяхната проверка и настройка 

Електронни устройства в транспорта: Да даде на студентите знания в общата теория и с основните принципи на работа на електронните устройства в транспорта.