Изследване на методи и средства за приложение на облачни технологии за измерване и управление в електроенергийната системи

Финансиран от: Фонд “Научни изследвания” договор № ДФНИ Е02/12 от 12.12.2014

Продължителност: от 12.2014 – до 12.2017

Анотация:

Управлението на съвременните енергийни системи е изправено пред редица предизвикателства вследствие въвеждането на възобновяеми енергийни източници и бързо променящи се товари. Това изисква прилагането на иновативни подходи в системите за автоматизация, целящи повишаване енергийната ефективност. Ключови проблеми за постигането на тази цел са изграждането на мрежи от интелигентни сензорни устройства и съхраняването и обработването в реално време на голямото количество данни, генерирани от тях.

Съвременно направление в развитието на разпределени системи за автоматизация при работа с много сензори и големи масиви от данни е използването на мрежи и интернет технологии, основаващи се на Web услуги (Service Oriented Architectures – SOA) и „облачни технологии”.

Цел на проекта:

Основна цел на проекта е изследване и адаптиране на „облачни технологии” при проектирането и реализирането на индустриални информационни системи в електроенергийната система. Предвижда се създаването на методи, апаратни и програмни средства, базирани на Web услуги и интернет приложения за изграждане на разпределена система за наблюдение и управление в електроенергетиката от типа SCADA и свързаните с нея електронни записи за стойностите на величините, архивиране, средства за анализ и обработка на информацията.

Изследванията ще подпомогнат специализацията на преподавателският състав и младите учени в съвременни интердисциплинарни области, което ще увеличи възможностите им за включване в международни изследователски проекти и ще допринесе за повишаване на качеството на научния и учебния процес.

Очакваните приложни резултати ще подпомогнат успешното интегриране на информационните и комуникационните технологии в електроенергийната система на България в съответствие с европейските изисквания и директиви. Ще допринесат за повишаването на енергийната ефективност чрез намаляване на разходите за измерване и контрол, за подобряване на качеството на доставяната електрическа енергия, за повишаване на сигурността на системата и за бъдещото свързване към общоевропейската енергийна система.

Сайт на проекта: https://dsnet.tu-plovdiv.bg/energy/