Бакалавър АИУТ – Автоматика, информационна и управляваща техника

Учебен план

Код по ЕСТК: BpAICE

Форми на обучение: редовно

Срок на обучение: 4 години;

Завършване: с дипломен проект

Прием: По общия ред, установен за Технически университет – София (https://priem.tu-sofia.bg/)

Достъп до по-нататъшно обучение: След завършване на магистърска степен обучението може да продължи в научно-образователната степен „Доктор“ по съответната или сродна на нея специалност.

Актуалност: Специалност АИУТ съчетава класически и съвременни направления при проектиране на системи за управление. Инженерът по автоматика извършва производствена, конструкторска и технологична дейност в: производството на елементите и устройствата на автоматиката; в монтажа, настройката и експлоатацията на автоматични линии във всички области на промишлеността, селското стопанство, транспорта, енергетиката; в производството и експлоатацията на контролно-измервателна апаратура.

Обща характеристика на обучението: В специалността се изучават инженерните основи на техническата кибернетика. Придобиват се задълбочени познания в областта на информационно-измервателната техника, системите за управление на мобилни динамични обекти в различни области на техниката, компютърните системи за управление, алгоритмизацията на програмирането, методите на моделирането и оптимизацията, микропроцесорните управляващи устройства и другите технически средства на автоматиката и системите за автоматично управление, автоматизацията на инженерния труд, мениджмънта.

Спецификата на обучението по специалността се състои в съчетаване на фундаментални знания по моделиране на разнородни процеси в технически и организационни системи, по електротехника, електроника, компютърни науки, теория на управлението, с общоинженерни, природонаучни, хуманитарни и икономически знания, както и с усвояването на чужд език. Професионализмът на обучаваните се изгражда чрез прецизен подбор на изучавания теоретичен материал, и се развива умение за самообучение. Изучават се дисциплини, които са общи за специалността, като технически средства за автоматизация и микропроцесорни системи, измерване на електрични и неелектрични величини, автоматизация и управление на технологични процеси, автоматизация на машини и механизми; автоматизирани електрозадвижвания, моделиране на системи зауправление, системен анализ и проектиране. Изборността е характерна за обучението по специалността АИУТ. Специализираща подготовка се придобива чрез изучаване на профилиращи дисциплини.

Предлагат се учебни програми в следните научни области:

Системи и управление – получават се знания за изследване, изграждане, експлоатация и развитие на системи за автоматично управление на обекти и системи в различни стопански отрасли и в непроизводствената сфера, както и на тяхното техническо, програмно и информационно осигуряване.

Електрозадвижване и автоматизация на производствени механизми – придобиват се инженерни знания за изследване, конструиране, производство и експлоатация на системи за електрозадвижване и за автоматично управление на машини, механизми, движещи се обекти и производствени комплекси.

Индустриална управляваща техника и управление на процеси – придобиват се знания по изследване, създаване, експлоатация и развитие на системи за автоматизация на технологични, информационни и комуникационни процеси, системен анализ и проектиране, моделиране, симулиране и оптимизация, измерване, контрол и управление на материални, енергийни и информационни потоци, вземане на решения.

Изкуствен интелект и робототехнически системи – изучават се дисциплини, свързани с изследване, конструиране, управление и експлоатация на роботи, индустриални манипулатори, репрограмируеми средства за автоматизация и гъвкави производствени системи, техническо зрение и системи с изкуствен интелект.

Образователни и професионални цели: Качество и производителност в условията на пазарно стопанство и конкуренция не може да се постигнат без автоматизация и ефективно управление. Затова специалистите с тази специалност са широко търсени във всички стопански отрасли. Завършилите специалисти успешно могат да работят във всички области, където се създават и развиват съвременни автоматизирани информационни технологии. Завършилите специалност АИУТ трябва да придобият умения по:

Изработване и ползване на техническа, офертна и други видове документации в областта на автоматиката и информационно-измервателната техника; монтаж, настройка и експлоатация на средства за автоматизация; проверка и ремонт на автоматични устройства; проектиране на отделни възли и устройства в автоматиката; мениджмънт и маркетинг в производството и търговията със средства за автоматизация. Извършване на проектантска, конструкторска и научно-изследователска дейност. Използване на съвременни и икономически целесъобразни технически, програмни и организационно управленски средства. Да ръководят и да участват в цялостната дейност на екипи от разнородни специалисти, които работят в различни области на автоматизацията и управлението.

Реализация на завършилите специалисти: Завършилите специалността могат успешно да работят в проектантски, инженерингови и производствени фирми и организации по изграждане, експлоатация, сервиз и развитие на технически, технико-икономически и организационни системи за управление във всички сфери на стопанския живот:

  • научно-изследователски, проектантски, инженерингови фирми и организации по изграждане на сложни технически, икономически и организационни системи за управление на автоматизирани информационни технологии;
  • управленски и изпълнителни звена в индустрията, енергетиката, транспорта, строителството, селското стопанство и непроизводствената сфера;
  • приборостроителни и метрологични служби, промишлени предприятия, фирми и звена, свързани със средствата за измерване, автоматизация и контрол на качеството;
  • предприятия и фирми, насочени към създаване, производство и експлоатация на средства за автоматизация на репрограмируеми машини, механизми и робототехнически системи.
  • приборостроене, отдели КИП и А на промишлени предприятия;
  • звена, свързани с контрол и диагностика;
  • звена и фирми в индустрията, транспорта, енергетиката, строителството, селското стопанство и военната индустрия, ориентирани към производство и експлоатация на механизми, агрегати и роботи;
  • звена, свързани със създаване и експлоатация на информационни системи в различни области.
  • образователни и квалификационни звена за подготовка на кадри в областта на автоматиката и информационно-измервателната техника.