Магистър Индустриална електроника

Учебен план

Характеристики на дисциплините

Код по ЕСТК: МpIElec

Форми на обучение: редовна и задочна

Срок на обучение: 1* година;

(* +1 година за завършилите професионален бакалавър или инженер-бакалавър в друго ПН)

Завършване: с дипломен проект

Прием: По общия ред, установен за Технически университет – София (https://priem.tu-sofia.bg/).

Достъп до по-нататъшно обучение: след завършване на магистърска степен обучението може да продължи в научно-образователната степен „Доктор“ по сродна на нея специалност.

Актуалност: Инженерите със специалност «Индустриална електроника» се реализират като специалисти по проектиране, експлоатация и поддържка на съвременното електронно обурудване, използвано за автоматизиране на производства в различните отрасли на промишлеността, умеeщи да използват компютъризирани устройства при автоматизиране на производствени процеси и да разработват нови средства за автоматизация.

Обща характеристика на обучението:

Обучението по специалността позволява на студентите да получат задълбочена теоретична и практическа подготовка, свързана със съвременните електронни схеми и устройства, използвани в промишлеността, с методите и средствата за автоматизация на производствени процеси.
Обучението се развива в три основни етапа:

 • основополагащ етап. Изучавайки спецификата при изграждане на вътрешни за промишлените обекти електроснабдителни мрежи и електрозахранването на производствени механизми и системи, микропроцесорни системи и енергийни преобразуватели, програмиране на индустриални контролери и промишлени роботи, студентите получават теоретични знания свързани с техническото осигуряване на производствените процеси и изграждането на автоматизирани системи за производство и получават практическа подготовка за използването на някои от тези системи.
 • „профилиращ“ етап. Тези дисциплини позволяват да се насочи обучението към една или друга област на електрообзавеждането на съвременните промишлени предприятия: програмиране на вградени микропроцесорни системи, програмиране и управление на промишлени манипулатори, промишлени измервателни системи, индустриални мрежи за управление, индустриални комуникационни мрежи и системи; съвременни промишлени осветителни системи и интелигентни сградни инсталации, включително методи за прогнозиране и управление на потреблението на електроенергия на индивидуални обекти. Наред с тези, тясно свързани с цифровизацията на съвременната индустрия, дисциплини може да се изучават и други, които също са продукт на съвременното развитие: математически методи за цифрова обработка на данни и сигнали; инженерно законодателство, трудово и патентно право или управление на проекти.
 • през третия етап, студентите се дипломират, защитавайки самостоятелно разработена дипломна работа. Така те имат възможност да приложат придобитите знания и умения при разработване на проекти в областа на индустриалната електроника.

Образователни и професионални цели:

Завършилите специалността притежават задълбочени познания в областта на електрообзавеждането на промишлените предприятия, съвременните електронни устройства и системи, в това число – преобразуватели на електроенергия и вградени микропроцесорни системи, средствата за автоматизация на производствени процеси, които им позволяват:

 • успешно да участват в процеса на автоматизиране на производствените процеси, като настройват и поддържат използваните контролери, манипулатори и технологични линии;
 • да участват в процеса на разработване на нови вградени микропроцесорни системи за автоматизиране на производствени процеси;
 • да участват в експлоатацията на електротехнически съоръжения, осигуряващи производствените процеси: електрически подстанции и/или трафопостове с прилежащото им оборудване, системи за електрозадвижване и др.;
 • да участват в процеса на повишаване на енергийната ефективност на промишления сграден фонд чрез изграждане на интелигентни системи за сградна автоматизация, за управление на електропотреблението и др.

Реализация на завършилите специалисти:

Завършилите тази специалност се реализират като специалисти по осигуряване, поддръжка и развитие на производствени процеси в различни отрасли на съвременната индустрия:

 • специалисти по разработване на вградени микропроцесорни системи, предназначени за автоматизиране на производствените процеси;
 • специалисти по поддръжка на средствата за автоматизация на производствените процеси и на електротехническото оборудване на промишлени предприятия;
 • специалисти по прилагане и развитие на средствата за сградна автоматизация при повишаване на енергийната ефективност на индустриални обекти;
 • ръководители на екипи, отговарящи за ресурсното осигуряване на производствените процеси и др.