Покана за участие в конкурс по Програма CHIST-ERA

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма CHIST-ERA (http://www.chistera.eu/call-2019-announcement).

Основните тематични области за предстоящия конкурс са:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 14 февруари 2020 г.

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 2 или 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 150 000 лева, като ще бъдат финансирани до два проекта с участие на български научни колективи (Решение на ИС, Протокол № 2 от 04.10.2019 г.).

Повече информация, насоки и документи за участие можете да намерите на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1056