Курсът представя основните видове програмируеми логически контролери - Programmable Logic Controllers (PLC). Представят се основни конфигурации и настройки за управление на дискретни производствени системи. Дисциплината е обезпечена с контролери на водещи световни фирми производители. Отделя се внимание на програмните езици за PLC, съгласно стандарта IEC 61131-3. Поставят се основи на един от езиците за програмиране, базови стъпки, логически последователности и функционалности. Разработват се логически алгоритми, реализират се и се проверява тяхната работоспособност с лабораторни макети.

Микропроцесорните системи са една от основните дисциплини, които определят индустриалните и промишлените приложения на електрониката. Изучаването на еднопроцесорни микропроцесорни системи и работата с програмен код за инициализация на периферни устройства, за обслужване на прекъсвания, за разпознаване и изпълнение на програмни команди са основни квалификационни умения за реализиране на нови и програмиране на съществуващи микропроцесорни системи, които заедно с актуализираните знания за периферни и интерфейсни устройства оформят нови професионални възможности.


по време на курса се извършва обучение,след което студентите трябва да могат да прилагат подходи, методи и технически средства за анализ, проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на електроснабдителни системи, използвани на териториите на индустриални обекти от леката и тежката промишленост. Основните теми, разглеждани в курса сасвързани с видове подстанции и структури на вътрешни и външни електроснабдителни мрежи на индустриални обекти за ниско и средно напрежение, конструктивното им изпълнение, основни параметри и развитие на къси съединения в тях, избор на трансформатори и тоководещи елементи, съгласуване на защитна апаратура, и структура на интелигентни електрически мрежи в индустриални обекти.