Available courses

ДисциплинатаЕлектрически измервания е фундаментална, тя има зацел да запознае студентите с основните технически средства и методи за измерване на електрически, магнитни и неелектрически величини, както и въпроси свързани с метрологичната обработка на резултатите от измерването при наличие на систематични,груби и случайни грешки.Придобитите знания и умения ще са необходими на студентите при овладяване на специалните дисциплини, при провеждане на лабораторни занятия по всички дисциплини и най-вече при реализацията на студента, когато е необходимо да се измери и оцени дадена физическа величина в която и да е област от практиката.

Основните въпроси, които се изучават в дисциплината са: въведение в икономиката на предприятието; бизнессреда на предприятието; функциониране и управление на предприятието; капитал; активи;материално стопанство; персонал; разходи и себестойност; ценообразуване; пласмент и продажби; приходи на предприятието; ефективност на производствено-стопанската дейност; инвестиции и финанси на предприятието; финансови отчети.

Машинознанието е сборна дисциплина, включваща елементи от: механика, съпротивление на материалите, теория на механизмите и машините, машинни елементи и др. То има за цел да създаде базови машинни познания в бъдещите немашинни инженери.

Мета курс за комуникация със студентите първи курс от всички специалности на ФЕА

Основни теми: Пространства на сигналите; Базиси; Типови входни въздействия; Описание на сигнали във времевата област;  Форми на реда на Фурие, свойства на Фурие преобразуването; Линейни инвариантни във времето непрекъснати и дискретни системи – описание, свойства и характеристики; Преобразуване на Лаплас и z-преобразуване; Системни функции; Полюсно-нулева диаграма; Аналогови и цифрови методи за формиране на радиосигнал; Спектри на АМ, ЧМ и АИМ сигнали; Приложение на модулациите.


Основни теми: Трептения – собствени и затихващи, Събиране на хармонични трептения, Принудени трептения, Вълни(видове, отражение и пречупване), Фотометрия и физиологична оптика, Геометрична оптика, Интерференция, Дифракция, холография, Взаимодействие на светлината с веществото, Двойно пречупване и оптична активност, Акустика, Вълново-корпускулярен дуализъм Увод в квантовата механика (съотношение на неопределеността, вълнова функция, свободна частица, частица в потенциална яма с безкрайно и крайно високи стени, потенциална бариера, квантов хармоничен осцилатор), Водородо-подобен атом, Многоелектронни атоми, Енергия на електрините в кристалите (енергийни зони, метали, полупроводници и диелектрици), Квантова статистика, Полупроводници, Електрична проводимост на метали и полупроводници, Контактни вления, Термоелектрични явления, Галвано-магнитни явления, Физични основи на лазерите, Луминесценция, Ядрена физика (строеж на ядрото, радиоактивност, ядрена енергетика, елементарни частици)

Знанията и уменията по Физическо възпитание испорт създават предпоставки за овладяване и усъвършенстване на широк спектър отдвигателни умения и навици, закаляване на организма и изграждане на високо морални и устойчиви личности.

Целите на обучението по "Сензори и сензорни устройства" е студентите да се запознаят с основните въпроси от теорията на сензорната техника и изграждане на сензорни схеми и системи, съвременните постижения на схемотехниката, елементната база и устройствата в тази област. Учебния материал обхваща въпроси свързани с формирането на естествените сигнали, първичната им обработка и пренасяне, схеми за получаване на изходен сигнал чрез контрол и обработка на информацията за няколко неелектрични величини, сензорни схеми и системи за измерване на температури, механични величини, магнитна индукция, състав и състояние на веществата за контрол и управление на качеството.

Основни теми: Компютърна система. Системно – структурен анализ на системата. Структура, организация и архитектура на компютърната система. Подсистеми. Принстънски и Харвардски архитектурни модели. Класификация и Технико-икономическа характеристика на компютрите. Математически, логически и инженерни основи на компютъра. Действие на компютъра. Програмно управление - Система от команди и данни. Операционни структури на компютъра - Двоични суматори. Управляващи структури на компютъра - Автомати. Компютърна памет. Компютърен процесор: Централно управляващо устройство, Аритметико – логическо устройство. CISC и RISC, скаларни и конвейерни процесори. Едночипови микрокомпютри. Вход-изход на компютъра. Механизми за предаване на данни - Интерфейси (шини). Компютърна периферия – Периферни устройства за въвеждане, извеждане и външно запомняне на данни.


Целта на учебната дисциплина “Практикум” е студентите  да добият практически умения, навици и инженерен опит за анализиране, синтез и конструиране с експериментално реализиране на конкретна тема, задача, проблемен проект в областта на приложната  електроника.


Основни теми: Основни понятия при описание на светлината – дължина вълната, енергитичнивеличинии за нейното описание. Физични принципи на работа, параметри и характеристики на най-използваните оптични източници на светлина, както и основните схеми за тяхното захранване. Принципи на работа и основни параметри на фотоприемниците. Специфични схеми на включване за получаване на максимална чувствителност и/или максимално бързодействие, минимално ниво на шум и др. Изучаване на най-използваните сензорни елементи като принцип на работа, параметри и схеми на включване.


Курсът по дисциплината "АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ В ЕЛЕКТРОНИКАТА" е задължителен от бакалавърската програма на специалността “Електроника”. Знанията и уменията по Автоматизирано проектиране в електрониката са добър инструмент както в процеса на дипломно проектиране, така и в последващата инженерна дейност в областта на електрониката.

Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за съвременните системи за автоматизирано проектиране в електрониката и за тенденциите в развитието им; да обобщи основните теоретични изводи от дисциплините “Висша математика”, “Теоретична електротехника”, “Теория на електронните схеми”, “Аналогова схемотехника” за практическо приложение при конструктивното проектиране. Друга важна образователна цел на курса е да подготви и научи студентите как самостоятелно да обновят и разширят професионалните си знания и умения, използвайки съвременните информационни технологии.

В края на обучението си студентът ще: познава основните методи и алгоритми, залегнали в основата на съвременните системи за автоматизирано проектиране в електрониката; има умения, свързани с автоматизираното проектиране на печатни платки с помощта на всички необходими за целта модули от специализирана CAD система; има умения за моделиране на регулационни характеристики


Курсът започва с кратко въведение в ОТП, правото на интелектуалната и индустриална собственост, при което студентите се запознават с неговата същност, функции, основни понятия, система и източници. По- подробно се набляга на:

-          създаването и използването на обектите на индустриалната собственост като изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, включително и ноу-хау, в процеса на разработване и внедряване на нови изделия и технологии;

-      защита правата на авторите на обекти на индустриална собственост и условията и реда за тяхната правна закрила у нас и в чужбина;

правно-икономическите резултати от внедряването и използването на нематериалните обекти в производството и тяхната лицензионна реализация като основна форма на технологичен трансфер;

осъществяване на ефективна патентно-лицензионна политика по отношение на националния и международните пазари др.


Основни теми: Видове информационни системи с лазерно лъчение ; Световодно разпространение на оптичното лъчение – световодни моди; Локализирани и разпределени енергийни загуби в световодните информационни системи (СИС); Дисперсия на кодовите импулси – модова и хроматична дисперсии, междусимволни смущения; Методи и средства за компенсиране на енергийните загуби; Алгоритъм за общо инженерно проектиране на СИС; Оптични свойства на атмосферата – коефициенти на разсейване, на поглъщане, на екстинкция, на собствено излъчване; Разпространение на лазерното лъчение в атмосферата; Екстинкция на лъчението; Режим на фотоелектронно преобразуване; Обобщена схема на трансатмосферната лазерна информационна система (ТАЛИС); Алгоритъм за инженерно проектиране на ТАЛИС.


Основни теми: Методи за управление на стъпкови електродвигатели; Системи за управление на постояннотокови двигатели; Инкрементални схеми за измерване на скорост и позиция; Управляващи сигнали и драйвери за управление на MOSFET и IGBT транзистори; Загуби на мощност и енергия в MOS управляемите ключови елементи; Измерване на ток с MOS полеви транзистор с вграден сензор и с магнитотранзисторна матрица; Приложение на изолиращите фотопреобразуватели; Приложение на влакнесто оптичните интерфейси в силовите електронни устройства; Теория на индукционното нагряване; Устройства за диелектрична нагряване; Техника на интензивните ултразвукови колебания.


Дисциплината е основополагаща за знанията и уменията в областта на автоматизацията на електронното производство. Учебния материал обхваща въпросите свързани с гъвкавите автоматизирани производствени системи, цифровото и програмно управление, програмируемите логически (промишлени) контролери, интерфейси и локални мрежи, използвани за автоматизация на производството, структурата на електронното производство и диагностиката на електронните изделия.


Основни теми: Видове телекомуникационни мрежи; Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN); Мрежи за връзка с подвижни обекти; Цифрови мултиплексни системи; Приложение на делта-модулацията в абонатните мултиплексни системи; Принципи на изграждане на радиотехническа комуникационна система; Въведение в оптичната съобщителна техника; Източници и приемници на светлина, приложими във влакнесто оптичните системи за връзка; Оптически разклонители; Оптически приемници. Измерване на оптична мощност; Принципи на изграждане на радиорелейна линия с пряка видимост; Принципи на работа на спътниковите радио комуникационни системи; Разпространение на радиовълните. Суперхетеродинни приемници.


Основни теми: Идентификация на обектите за регулиране; Позиционни регулатори; Пропорционален и пропорционално-интегрален закон за регулиране; Пропорционално-диференциален закон за регулиране; Пропорционално-интегрално-диференциален закон за регулиране; Методи за регулиране на скоростта на постояннотоков двигател; Честотно регулиране на скоростта на асинхронен двигател; Векторно управление на асинхронен двигател; Пространствено - векторно управление на ШИМ; Цифров термометър и термостат; Цифрови системи за управление; Следящи и запомнящи системи; Цифрово проектиране с апроксимация; Избор на закон за регулиране; Настройка на параметрите на регулатора в зависимост от изискванията към преходния процес.


Основни теми: Въведение: Обща характеристика. Основни понятия. Етапи на развитие. Перспективи. Материали в микроелектронното производство.Технологични процеси и методи в микроелектрониката: Класификация на технологичните процеси. Създаване на полупроводникови преходи и слоеве. Създаване на тънки изолационни и проводящи слоеве.Почистване и отнемане на тънки слоеве. Пренасяне на топологичното изображение върху работните подложки. Монтаж и корпусиране на елементи. Микроелектронни елементи: Класификация и структура. Елементи на ХИС. Пасивни слойни елементи. Обемни елементи. Биполярни интегрални елементи. MOS интегрални елементи. Микроелектронна схемотехника: Основни елементи и стъпала. Аналогови интегрални схеми. Цифрови интегрални схеми. Памети – видове, организация. Специализирани схеми и модули. Микроелектромеханични системи /МЕМС/: Общи сведения, видове. МЕМС сензори и изпълнителни устройства. Производство и перспективи.


Основни теми: Показатели за качество и надеждност, системи за управление на качеството, статистически методи за контрол на качеството на електронните изделия, осигуряване качеството на изделията през целия жизнен цикъл: проектиране, разработка и масово производство на изделията,методи за изпитвания на надеждност чрез прилагане на различни вероятностни закони.


Основни теми: Класификация напреобразувателните устройства. Методи за анализ; Особености на параметрите намощните управляващи полупроводникови елементи; Видове комутация;; Еднофазни управляеми токоизправители;Трифазни управляеми токоизправители; Преобразуватели  в изправителен и инверторен режим; Променливотокови комутатории регулатори; Автономни инвертори - инвертори на ток, транзисторни инвертори нанапрежение, резонансни инвертори- анализ на основните схеми; Схемни разновидности на автономни инвертори; Регулиране и стабилизиране на напрежението,тока и мощността в автономните инвертори; СУ на автономни преобразователи.Структурни схеми. Принципни схеми на основните блокове; Драйвери за управлениена MOS транзистории IGBT - International Rectifier (IR21xx), Microchip, IXYS (IXDDxx), Semicron, Mitsubishi electric. Специализирани контролери за ШИМ управление на НИН. Специализирани контролери за управление на транзисторни независими резонансниинвертори.

Основни теми: Същност, класификация и основни модели на усилвателите. Основни параметри и характеристики. Влияние на обратните връзки върху параметрите на усилвателите. Еднотранзисторни, променливотокови усилвателни стъпала с биполярни и полеви транзистори. Многостъпални усилватели и транзисторни каскоди. Постояннотокови и диференциални усилватели. Усилватели на мощност – режими и класове на работа, схемни решения, приложения; Операционни усилватели – параметри и характеристики; Основни схеми на свързване на операционните усилватели, приложения;


Курсът е предназначен да запознае студентите с основните цифрови схеми и устройства, с методите на проектирането и изчисляването им и с принципите на изграждането им. Разгледани са основните елементи на цифровата еле­ктроника, видовете логически фамилии – TTL, CMOS, BiCMOS, I2L, изграждането на уст­ройства с комбинационна и последователностна логика, принципите на действие на фор­мирователни и релаксационни схеми и управлението на индикаторни елементи. В последният раздел се разглежда изграждането и приложението на устройства с комбини­рано цифрово и аналогово действие, като цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преоб­разуватели, устройство Следене/Запомняне.

Семинарните и лабораторните упражнения целят да създадат умения за експериментално изследване и практическо приложение на съвременните цифрови схеми.


Целта на дисциплината е да запознае студентите с теоретичните основи, анализа и синтеза на линейните непрекъснати системи за регулиране, които да бъдат използвани в следващите учебни дисциплини, курсовото и дипломно проектиране. В дисциплината се дават сведения от теорията на линейните непрекъснати системи за регулиране: основни понятия като обект, система, система за автоматично регулиране; основни елементи и сигнали, видове сигнали; описание на линейните системи чрез диференциални уравнения и предавателни функции, честотни и времеви характеристики; типови входни сигнали; преходна и тегловна характеристики; алгебрични и честотни критерии за устойчивост, запаси на устойчивост; анализ на качеството на процесите на управление и методите за оценяването им; метода на ходографана корените и неговото използване; корекция и синтез на затворени САР; връзки в комплексната област между последователна, паралелна и корекция чрез обратна връзка; алгоритми на работа на промишлените регулатори П, ПИ, ПД и ПИД.

Обучението по дисциплината е обособено в следните раздели: методология на функционалното проектиране на електронни схеми; моделиране на полупроводникови елементи; макромоделиране на операционни усилватели; анализ на чувствителност на електронни схеми; компютърни симулации; анализ и синтез на активни филтри. В края на обучението си студентът ще: придобие умения, свързани със създаването и модифицирането на принципни електронни схеми и подготовка им за симулации, чрез графичен схемен редактор от програмния пакет OrCad –студентска версия; познава методите и средствата за анализ и численисимулации на електронни схеми.

С оглед на промишлените приложения и свързаните с тях технически изисквания на отделните видове схеми, се разглеждат резонансни преобразуватели на постоянно напрежение; специализирани контролери за управление на резонансни преобразуватели; различни алгоритми за управление на силовите прибори и формиране на изходното напрежение и изходния ток в инверторите на напрежение. Излагат се общите принципи намоделирането на силови електронни устройства и тяхната реализация с помощта накомпютри. Лабораторните упражнения разширяват знанията на студентите и дават възможност за самостоятелна работа.

След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат съвременните концепции за мрежови комуникации. Студените трябва да се запознаят с концепциите за свързването интелигентни крайни устройства, и да могат да решават задачи, свързани със създаването на системи с отворена архитектура.

Основни теми: Въведение. Модел на комуникацията. Протоколи и архитектури. Стандарти. Среди за предаване на данни. Аналогово и цифрово предаване на данни. Жично и безжично предаване на данни. Кодиране. Аналогови и цифрови данни. Интерфейси за предаване на данни. Синхронно и асинхронно предаване. Управление на каналния слой. Мултиплексиране.Комутация на канали и пакетна комутация. Маршрутизация. Сигнализация. Фрейм релей и АТМ. Архитектура на протокола фрейм релей. Мрежови функции и разпознаване на колизии. АТМ клетки. Технологии за изглаждане на LAN. Топологии. Етернет. Тоукън ринг. Оптични канали. Мостове. TCP/IP протоколи. Интернетуъркинг. Дейтаграми. Мрежова сигурност. Криптиране с публичен ключ. Приложения в разпределени системи. Управление на мрежата. ISDN.


Целта на курса е студентите да усвоят базовите концепции, съвременните методи, средства и структури за управление на качеството. Студентите придобиват познания по системите за управление и контрола на качеството, както и знания и умения за решаване на специфични инженерни проблеми за контрол на качеството: основите на статистическия контрол на качеството и статистическия контрол на технологичните процеси; методите за съставяне на контролни карти за количествени и качествени признаци; приемателен статистически контрол и определяне на обема на извадката за приемане на дадена партида по зададени показатели на качеството.

Предмет на курса са системите за управление и инженерните методи, средства и подходи за контрол на качеството на производства и услуги, както и действията, свързани с усъвършенстване на организацията на производството във всичките й аспекти. Обучаваните ще се ориентират свободно в националните и международни системи и органи за контрол и управление на качеството; ще избират оптималните инженерни подходи за устойчиво постигане на високо качество; ще могат да дефинират на критериални стойности, да управляват процесите на оценка на съответствието към тях и да взимат съответните решения в аспект на повишаване на качеството.


Целта на курса по “Автоматизация на производствените механизми" е да запознае студентите със специфични особености на различни производствени механизми и с изискванията към системите за електрозадвижване и автоматизация, като се акцентира върху всеки клас проблеми и се систематизират възможните им решения. 

Курсът лекции по дисциплината "Автоматизация на производствените механизми" съответства изцяло на разработения в катедра „Автоматизация на електро- задвижванията“ (ТУ - София) едноименен курс. Лабораторните упражнения се провеждат на физически модели и компютри и са също проблемно ориентирани. В преобладаващата част от упражненията, представляващи изчислителен експеримент с персонален компютър, се извършва параметрична оптимизация на основата на изследване на зависимостите на производителността и параметрите на системата за електрозадвижване и реалния експлоатационен режим.


Основната цел на дисциплината е след завършване на курса, студентите да могат да прилагат методи за изследване на технологичните обекти за управление, да избират подходяща структура на системата за управление и да извършват оптимална настройка на регулаторите.

Основните разглеждани теми са: Въведение в електроенергетиката - генериране, пренасяне, разпределение и потребление на електроенергия; Електромагнитни механизми - устройство, действие, тягови сили на постоянно токови и променливо токови електромагнити; Електрически апарати за управление и защита; Еднофазни трансформатори - устройство и принцип на действие, основни уравнения, режими на работа; Асинхронни машини и микромашини; Синхронни машини и микромашини; Машини за постоянен ток; Специални електрически машини; Микромашини, използвани при управление на електромеханични системи - серводвигатели, тахогенератори, селсини и др.

При сложни процеси, или когато липсва информация за редица параметри, е трудно да бъде изведен подходящ модел чрез средствата на моделирането и единствено възможният начин за изграждането му се базира на експеримента: входните и изходните сигнали от разглежданата система се измерват и се подлагат на подходящо обработване, с цел да се формира моделът на преобразуването им. Този подход е известен като идентификация на системите. След завършване на курса студентите трябва да могат успешно да го прилагат за намиране на математическите модели на различни непрекъснати или дискретни системи.

Акцентира се върху основни методи за идентификация главно на линейни динамични системи. Третират се въпроси за блочно и рекурсивно оценяване на параметри при експерименти в отворен и затворен контур на управление. Отделя се внимание върху качеството на оценките (неизместеност, състоятелност и т. н.) и подходите за оценяване, които гарантират тези качества. Разглеждат се проблемите за избор на подходяща структура на модела и добри условия за експерименти, описват се критериите за утвърждаване на оценения модел. Дадени са теоретичните предпоставки за свързване на задачата за оценяване на параметри със задачата за оценяване на състояния чрез Калманови филтри. Показано е мястото на идентификацията (и в частност на рекурсивните оценители) в адаптивното управление със самонастройващи се регулатори.


Курсът има въвеждащ характер за областта на изкуcтвeния инeлeкт (ИИ) и предлага съвременни знания, съобразени с изискваните професионални компетентности и тенденциите за развитие на специалността АИУТ . Областта е представена от позицията на агентно-ориентирания подход към ИИ - рационалните действия на системите. От тази гледна точка се разглежда и връзката между Роботиката и ИИ, която се изразява в изграждане на програмни архитектури и механизми за интеграция между разсъждение, перцепция и действия на агенти, способни да решават конкретни задачи в реални физически среди

Студентите придобиват теоретични знания и практически умения по: Преобразуватели на променливотокова в постояннотокова енергия - еднофазни неуправляеми и управляеми токоизправители; Преобразуватели на постоянно в променливо напрежение - транзисторни инвертори на напрежение - основни характеристики и режими на работа. Начини за формиране на изходното напрежение при инверторите на напрежение.

Цифрови електронни схеми –студентите се запознават с основните цифрови схеми и устройства, с методите на проектирането и изчисляването им и с принципите на изграждането им. Разгледани са основните елементи на цифровата електроника, видовете логически фамилии – TTL, CMOS, BiCMOS, ECL, изграждането на устройства с комбинационна и последователностна логика, принципите на действие на формирователни и релаксационни схеми и управлението на индикаторни елементи. Импулсни електронни схеми - импулсни схеми. Линейни импулсни схеми - диференциращи и интегриращи вериги. Мултивибратори - режими на работа; Интегрален таймер 555 - структура и параметри, приложение. Тригери на Шмит.

Областта на приложение на разпознаването на образи обхваща широк кръг от важни теоретични и практически задачи, като: анализ на пространствени изображения и сцени, разпознаване на буквено-цифрови символи, разпознаване на говор, разпознаване на физиологичнисигнали, анализ и разпознаване на аерофотоснимки и сеизмични сигнали, разпознаване на производствени ситуации. Теорията и практиката на разпознаването на образи намира широко приложение и в редица актуални области на съвременната наука и техника: медицинската и техническата диагностика, роботиката и робототехниката и др. Построяването на „интелигентни” роботи, например, е немислимо без включването в системата им на управление на подсистеми за анализ и разпознаване на околната среда.

Целта на дисциплината е да даде на студентите познания, които ще им бъдат полезни при решаване на въпроси, свързани със съвременните системи за управление, реализиращи логическо управление на основата на релейноконтактна или безконтактна схемотехника, или с помощта на програмируеми логически контролери.

В дисциплината "Нелинейни системи за управление" студентите изучават нелинейната теория на управлението, включително анализ и синтез на нелинейни системи (НС) за управление чрез методите на хармоничната линеаризация, методът на фазовата равнина, анализ и синтез на НС чрез методите на Ляпунов, теоремите на Ласал и инвариантните множества, анализ на устойчивостта чрез критерия за абсолютна устойчивост на процесите, линеаризация на НС чрез обратна връзка, линеаризация на НС в Хамилтонова форма, синтез на нелинейни наблюдатели чрез наблюдателни канонични форми. Централно място в курса заемат въпросите за устойчивостта на движението в НС и понятията за устойчивост.

Целта на дисциплината "Програмируеми логически контролери" е студентите да се запознаят с устройството и принципа на работа на програмируемите логически контролери, със създаването и писането на програми за малки управляващи системи използвайки програмируеми логически контролери. Основните теми включват: въведение в програми- руемите логически контролери (PLCs). Приложение на PLCs. Структура и принцип на работа, класове контролери. Свързване на PLCs – захранване, сензори, задвижвания. Програмиране на PLCs, структура на програмата, методи за представяне. Изграждане на малки управляващи системи. Практическа работа с програмируеми логически контролери. Предмет на курса са индустриалните системи с използване на PLCs, сензори, изпълнителни механизми и подходи за реализиране на управление на технологични процеси.


Студентите придобиват необходимите знания за експлоатация на полупроводниковите токопреобразуватели, усвояват новите решения в тази област и изграждат умения за създаване на собствени решения. Студентът получава знания за: преобразуването на електрическа енергия и управлението на този процес в елементите и блоковете на полупроводниковите токопреобразуватели на електромеханичните системи за автоматизация; реализация на контури за управление на токове и напрежения, схеми за контрол и защити, както и необходимите линеаризирани модели и съответните им структурни схеми.


Разглеждат се постановките на изграждането насистемното, техническото, програмното и информационното осигуряване на системите. Отделено е място на етапите при създаване на системен проект, изготвяне на работната документация, както и оценка на неговите надеждностнии икономически показатели.По-голямата част от курса е посветена на избора на технически средства и техните особености при изграждане на техническата структура на системите. Значителна част е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и алгоритми за управление: алгоритми за първична обработка на информацията, задачи за адаптивно управление, задачи за пряко цифрово управление и др.

Целта на учебната дисциплина е да подготви студентите за процесите на проектиране и експлоатация на системите за електрозадвижване, изискващи познаването на електродвигателите като обекти на управление. В края на обучението си студентът ще:  познава математичното описание на процесите на електромеханичното преобразуване на енергията в обобщената електрическа машина;  определя режимите на работа на електрозадвижванията и ограниченията, наложени върху протичането им; може да използва основни показатели за регулиране на скоростта на електрозадвижването при сравняване на различните методи; познава математично описание на процесите на преобразуването на енергията в двигателя за постоянен ток и асинхронния двигател.

В дисциплината се разглежда теорията на линейните непрекъснати и дискретни системи за управление,– описание на линейните системи чрез диференциални и диференчни уравнения, предавателни функции, честотни и времеви характеристики; описание на едномерни и многомерни непрекъснати и дискретни системи в пространството на състоянията; връзката между различните описания на линейните системи; анализа на качеството на процесите на управление и методите за оценяването им; фундаменталните свойства управляемост, наблюдаемост, устойчивост и съответните критерий; синтез на линейни системи по желани полюси; синтез на линейни наблюдатели; методите за изчисляване на преходната матрица; методите за дискретизация на непрекъснати системи; синтез на линейни системи по квадратични критерий за качество.

Целта на учебната дисциплина да развие инженерно-приложното мислене на студентите, свързано с техническите средства за автоматизация(ТСА). Усвояването на принципите на изграждане и особеностите на експлоатацията на ТСА е основа за ефикасна връзка между теорията на автоматичното управление и инженерната практика. В края на обучението си студентът ще: познава математично описание на основните средства за автоматизация; ще може да прави анализ, оценка на модела и идентификация на функционално информационните и технически характеристики на различни средства за автоматизация

Целта на курсовия проект е студентите да разширят и затвърдят знанията, получени в учебната дисциплина "Технически средства за автоматизация".

В дисциплината се разглежда теорията на линейните непрекъснати системи за управление – основни понятия, принципи на автоматично управление, управляващи закони, видове системи за управление; Математични модели на системите за управление – диференциални уравнения, предавателни функции, честотни и времеви характеристики; Преобразуване на структурните схеми; Времеви и честотни характеристики на типови динамични звена; Устойчивост на линейни САУ – необходими и достатъчни условия, алгебрични критерии, честотни критерии на Найквист и Боде; Качество на преходните процеси – показатели на качеството, точност в установен режим, косвени методи за оценка на качеството; Синтез и корекция на линейни САР – последователна, паралелна, корекция чрез обратна връзка. Описание в пространство на състоянията; Уравнение на Ляпунов; Синтез по желани полюси. Промишлени регулатори.

По  дисциплината студентите ще се запознаят с принципа на действие , работата и приложението  на  Трансформаторите и Асинхронните машини. На базата на математицески апарт ще бъдат изведени основни зависимости в електрическите машини за променлив ток. Материалът е подбран така, защото математическите зависимости и векторни диаграми са подобни на двете машини. Разгледано е също и тяхното приложение в Енергетиката и промишлеността.    

По тази дисциплина студентите ще се запозая с Явнополюсни, Неявнополюсни и Постояннотокови машини работещи в двигателен и генераторен режим на работа. Също така с техните векторни диаграми, математическите формулировки описващи физичните принципи и характиристики при различни режими на работа.     

Учебната дисциплина е насочена към придобиване на теоретични знания и практически умения, свързани с основните конструктивни елементи, структури и параметри на електрическите мрежи и системи средно и ниско напрежение, техните заместващи схеми,  загубите на мощност, електроенергия и напрежение в тях. Също така в курса по дисциплината  се разглеждат методи за електротехническо и механично оразмеряване на въздушни и кабелни електропроводни линии, тяхното строителството и експлоатация. В края на обучението си студентът следва да познава и използва терминологичния апарат, да е запознат със структурата и елементите на електрическите мрежи, с основните особености на тяхното функциониране в нормални работни режими, както и с тези на тяхното проектиране, изграждане и експлоатация.


Целта на учебната дисциплина е студентите да получат знания за процесите на преобразуване на енергията в електромеханичните системи, изискващи познаването на особеностите и характеристиките на електродвигателите като обекти на управление. Дисциплината “Електрозадвижване” запознава студентите със съвременната обща теория на електрозадвижването.  Студентите изучават общите физични закономерности на електрическото задвижване и процесите на електромеханичното преобразуване на енергията при различните видове електродвигатели като основна част в структурата на системите за електрозадвижване.

Основните разглеждани теми са: Въведение в електромагнитната съвместимост и нормативно ѝ осигуряване; Качество на електроенергията; причини за влошаването ѝ; методи и средства за намаляване на възприемчивостта към електромагнитни въздействия;методи и средства за подобряване на качеството на електроенеггията при индивидуални потребители и в разпределителните мрежи.

Дисциплината обхваща много широк спектър и включва изучаване напринципите на създаване на измервателни генератори, на синтезатори на честота, на използване на цифрови осцилоскопи, изучаване на принципите на реализиране на съвременни методи за измерване -виртуалните измервателни системи, изучаване на принципитена създаванеи използване на различни видове първични преобразуватели на неелектрически величини в електрически, като например –индуктивни, взаимоиндуктивни, резистивни, термоелектрическии др.за измерване на преместване, осветеност , температура и др.

В този курс студентите ще се запознаят с методика за проектиране на Асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор от серията 4А. При зададени технически параметри на двигателя, студентите е необходимо да пресметнат основните габаритни размери, да определят  неговите магнитни и електрически натоварвания. да изчислят електрическите и механични загуби в електродвигателя,  а също така пусковите и работни характеристики.    

Основни теми: Основни логически понятия. Цифрови сигнали. Логически състояния и нива. Преобразуване на числата от една в друга бройна система;Логически функции –дефиниране, основни логически зависимости. Структурна схема и минимизация на логическа функция; Комбинационни логически схеми. Дешифратори, мултиплексори, демултиплексори, кодови преобразуватели. Цифрови индикаторни елементи и схеми за управлението им; Комбинационни аритметични схеми. Цифрови суматори, цифрови компаратори, схеми за формиране на бит за контрол; Последователностни логически схеми. Тригери -асинхронни и синхронни, R -S, D, T и J -K тригери; Регистрови структури -с паралелен вход, с последователен вход. Преместващи регистри -реверсивни, кръгови; Цифрови броячи -параметри и класификация. Асинхронни и синхронни броячи. Реверсивни броячи. Съкратени броячи. Програмируеми броячи;.Програмируеми комбинационни логически схеми. Структура на постoянна памет (PROM –Programmable read-only memory). Програмируема логическа матрица (PLA –Programmable Logic Array) и програмируема матрична логика (PAL –Programmable Array Logic). CPLD (Complex programmable logic device) и FPGA (Field-programmable gate array); Микропроцесори –класификация. Обща организация на микрокомпютър –основни блокове. Принципи на програмното управление; Микроконтролер Програмен модел. Методи за адресиране; Система инструкции и програмиране на асемблерен език; Организация на входа/изхода при микрокомпютърни системи. Вход/изход програмно сканиране; Система на прекъсване. Вход/изход по прекъсване; Специализирани входно/изходни интерфейси –SPL (Serial peripheral interface), SCI (Serial Communication interface), I2C (Inter-integrated circuit), CAN (Controller area network).

Основни теми: Автоматизирано проектиране и CAD система. Принципи на системния подход при проектирането. Структурен, блоково-йерархичен, обектно-ориентиран подход и техните особености. Структура и компоненти на CAD системите – техническо, математическо, програмно, информационно, езиково, методическо и организационно осигуряване. CAD системи на базата на Windows. Архитектура на CAD система на базата на метода на крайните елементи. Формулировка на Галеркин при двумерен метод на крайните елементи. Изследване на електромагнитно поле на асинхронен двигател. Въведение в CAD системата Finite Element Method Magnetics.


The main topics concern: Computers and Applications. Modern Information Technologies. Computer Communications. Computer Architecture. Hardware. Computer as a Data Manipulator. Number Systems. Data Representation. Computer Software. Operating Environments. Graphical User Interface. Computer Programming. Programming Languages. Computer-Based Problem Solving Methodology. High-Level Programming Language C. General Program Format. The Fundamental Data Types. Operations with Data. Expressions. Statements. Basic Input and Output. Processing of Data. Control Structures. Modular Programming. Functions. Pointers. Addressing and De-referencing. Pointer Arithmetic. Advanced Use of Functions. Data Structuring. Arrays. Pointers and Arrays. Character Processing. Strings. Structures and Unions. Files. The Pre-processor. Macro Definitions.

The lectures in EE 1 are organized in the following topics: Basic principles of Electrical Engineering. Direct current electric circuits. Transients. Steady state alternating currents. Three-phase circuits. The theory is illustrated by numerous solved examples, which are explained in detail. Problems for self-study are given for every lecture.


Discussions for basic requirements, methods and means for ensuring safety work in the conditions of modern technological processes in the industry. At the end of the course the students will know the conceptual apparatus of technical safety; basic safety requirements under different working conditions and basic methods and means to ensure occupational safety. 

In this course the students gain knowledge about industrial electronics, power conversion and electric motors modelling, simulation and control. This includes Operational amplifiers, power transistors and thyristors control circuits , DC-DC and DC-AC converters, modelling and control of DC motors , Electronically commutated motors and AC motors.   

Upon completion of the course students will be able to apply the basic methods for analysis and synthesis of continuous and discrete control systems in solving engineering problems. 

The course aims to create and develop knowledge and skills for presenting and solving problems related to the design, setup and construction of control systems in various technical fields, using methods and tools of management theory.

Students are learning computer design and simulation of physical systems. Central roles in this course take the computer analysis, design, modelling and simulation of linear and nonlinear continuous and discrete time systems. The course involves computer modelling and simulation of dynamical system described by differential and difference equations, transfer function, state space model together with the methods of transformation from one model to another. Simulation of time and frequency responses of the system is also included in the course with application to active low pass filters design. Managing vectors and matrices as well as matrix functions and two and three dimensional graphics are also part of this course.


The aims and objectives of the course are to introduce the basic knowledge of the structure and organization of ERP systems based on a real system. 

The discipline is a first step and a prerequisite for additional training in the future and acquisition of specific SAP (Systems, Applications & Products in Data Processing) skills.


Knowledge for relationships between the environment and the human production activity. Establishment of abilities for determination of the determination of the interaction and the development of the ecosystems, for the influence of the basic air-, water- and soil pollutants. Completing the course, the students will be acquainted with the relations between the environment, the ecosystems, soils, water and the air, is able to take into consideration the impact of the change of each component on the entire development; will be familiar with the terminology for preservation of the environment and steady development; can select basic elements, related with the application of the technologies for waste water treatment, gases and  wastes; will know some methods and techniques for decreasing the influence of the present production on the environment.

The aims of the course Manufacturing in Electronic Industry are to give knowledge of the perimeter of the Electronic Industry, what are the products of this industry, and to generalize the knowledge of Electronics to form full and deep vision of Electronic Manufacturing.

The main topics concern: Computers and Applications. Modern Information Technologies. Computer Communications. Computer Architecture. Hardware. Computer as a Data Manipulator. Number Systems. Data Representation. Computer Software. Operating Environments. Graphical User Interface. Computer Programming. Programming Languages. Computer-Based Problem Solving Methodology. High-Level Programming Language C. General Program Format. The Fundamental Data Types. Operations with Data. Expressions. Statements. Basic Input and Output. Processing of Data. Control Structures. Modular Programming. Functions. Pointers. Addressing and De-referencing. Pointer Arithmetic. Advanced Use of Functions. Data Structuring. Arrays. Pointers and Arrays. Character Processing. Strings. Structures and Unions. Files. The Pre-processor. Macro Definitions.

Факултативна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за ОКС „бакалавър“, специалност “Компютърни системи и технологии” към ФЕА, ТУ - Пловдив

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

  • Предоставя се информация на новоприетите студенти, която да им помогне за адаптиране към обучението във ВУЗ. 
  • Студентите се запознават с административното обслужване, научните и учебните направления на съответните катедри от ФЕА.
  • Канят се фирми партньори и партньорски организации за да представят браншовете, в които студентите могат да се реализират
  • Разглеждат се теми свързани с възможностите за реализация на завършилите специалност “КСТ” в индустрията и бита; организацията на факултета, катедрите и обучението на студентите. Мета курс за комуникация със студентите 1ви курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 2ри курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 3ти курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 4ти курс КСТ

Учебна дисциплина за студенти II-ри курс от специалност “Компютърни системи и технологии”, Факултет Електроника и Автоматика на Технически Университет - София, Филиал Пловдив, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

Целта на дисциплината е запознаване на студентите с основни понятия от дискретната математика. Включените теми са свързани с придобиването на знания и практически умения за прилагане на дискретните структури при построяването на алгоритми и решаването на задачи в областта на компютърните науки. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване на студентите с основните принципи в устройството и действието на компютърните системи, както и въведение в програмирането чрез запознаване с основи на алгоритмите, структурите от данни и езика за програмиране C.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Компютърната система – средство за обработка и съхраняване на информацията; Класификация на компютрите; Носител на информация в компютъра; Представяне, съхраняване и пренасяне на информацията в компютъра; Елементи от компютърна архитектура и принцип на работа на компютъра; Данни, алгоритми и програми; Езици за програмиране; Структури от данни; Алгоритмични инструменти в езика; Транслиране; Класификация на програмното осигуряване.


В дисциплината ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ще се изучавате OpenMP, MPI, хибридно програмиране и използването на класовете за нишки в многонишковите езици C# и JAVA. Съществуват различни програмни модели и по различен начин се прилагат в класа на Високо-производителните компютри. В последно време все повече навлиза програмирането на хетерогенни системи и в няколо лекции ще се запознаете с CUDA C. 

За програмното решаване на някои сложни задачи, като например тези от областта на математическата физика, комбинаториката или дискретната оптимизация, е необходим огромен изчислителен ресурс. Освен това се използва и допълнителен софтуер за профилиране и търсене на bottleneck, hotspot и други параметри.