За следните специалности и курсове, използвайте указаните платформи:

Бакалавър КСТ (2ри, 3ти и 4ти курс) - https://cst.tu-plovdiv.bg/edu/bsc

Магистър КСТ и Електроника - https://cst.tu-plovdiv.bg/edu/msc

Industrial Engineering (Индустриално инженерство) - https://cst.tu-plovdiv.bg/edu/ie

За останалите, курсовете ще намерите тук.
  Available courses

  Основни теми: Трептения – собствени и затихващи, Събиране на хармонични трептения, Принудени трептения, Вълни(видове, отражение и пречупване), Фотометрия и физиологична оптика, Геометрична оптика, Интерференция, Дифракция, холография, Взаимодействие на светлината с веществото, Двойно пречупване и оптична активност, Акустика, Вълново-корпускулярен дуализъм Увод в квантовата механика (съотношение на неопределеността, вълнова функция, свободна частица, частица в потенциална яма с безкрайно и крайно високи стени, потенциална бариера, квантов хармоничен осцилатор), Водородо-подобен атом, Многоелектронни атоми, Енергия на електрините в кристалите (енергийни зони, метали, полупроводници и диелектрици), Квантова статистика, Полупроводници, Електрична проводимост на метали и полупроводници, Контактни вления, Термоелектрични явления, Галвано-магнитни явления, Физични основи на лазерите, Луминесценция, Ядрена физика (строеж на ядрото, радиоактивност, ядрена енергетика, елементарни частици)

  Знанията и уменията по Физическо възпитание испорт създават предпоставки за овладяване и усъвършенстване на широк спектър отдвигателни умения и навици, закаляване на организма и изграждане на високо морални и устойчиви личности.

  Основни теми: Пространства на сигналите; Базиси; Типови входни въздействия; Описание на сигнали във времевата област;  Форми на реда на Фурие, свойства на Фурие преобразуването; Линейни инвариантни във времето непрекъснати и дискретни системи – описание, свойства и характеристики; Преобразуване на Лаплас и z-преобразуване; Системни функции; Полюсно-нулева диаграма; Аналогови и цифрови методи за формиране на радиосигнал; Спектри на АМ, ЧМ и АИМ сигнали; Приложение на модулациите.


  ДисциплинатаЕлектрически измервания е фундаментална, тя има зацел да запознае студентите с основните технически средства и методи за измерване на електрически, магнитни и неелектрически величини, както и въпроси свързани с метрологичната обработка на резултатите от измерването при наличие на систематични,груби и случайни грешки.Придобитите знания и умения ще са необходими на студентите при овладяване на специалните дисциплини, при провеждане на лабораторни занятия по всички дисциплини и най-вече при реализацията на студента, когато е необходимо да се измери и оцени дадена физическа величина в която и да е област от практиката.

  Целта на учебната дисциплина “Практикум” е студентите  да добият практически умения, навици и инженерен опит за анализиране, синтез и конструиране с експериментално реализиране на конкретна тема, задача, проблемен проект в областта на приложната  електроника.


  Основни теми: Основни понятия при описание на светлината – дължина вълната, енергитичнивеличинии за нейното описание. Физични принципи на работа, параметри и характеристики на най-използваните оптични източници на светлина, както и основните схеми за тяхното захранване. Принципи на работа и основни параметри на фотоприемниците. Специфични схеми на включване за получаване на максимална чувствителност и/или максимално бързодействие, минимално ниво на шум и др. Изучаване на най-използваните сензорни елементи като принцип на работа, параметри и схеми на включване.


  Основни теми: Компютърна система. Системно – структурен анализ на системата. Структура, организация и архитектура на компютърната система. Подсистеми. Принстънски и Харвардски архитектурни модели. Класификация и Технико-икономическа характеристика на компютрите. Математически, логически и инженерни основи на компютъра. Действие на компютъра. Програмно управление - Система от команди и данни. Операционни структури на компютъра - Двоични суматори. Управляващи структури на компютъра - Автомати. Компютърна памет. Компютърен процесор: Централно управляващо устройство, Аритметико – логическо устройство. CISC и RISC, скаларни и конвейерни процесори. Едночипови микрокомпютри. Вход-изход на компютъра. Механизми за предаване на данни - Интерфейси (шини). Компютърна периферия – Периферни устройства за въвеждане, извеждане и външно запомняне на данни.


  Курсът започва с кратко въведение в ОТП, правото на интелектуалната и индустриална собственост, при което студентите се запознават с неговата същност, функции, основни понятия, система и източници. По- подробно се набляга на:

  -          създаването и използването на обектите на индустриалната собственост като изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, включително и ноу-хау, в процеса на разработване и внедряване на нови изделия и технологии;

  -      защита правата на авторите на обекти на индустриална собственост и условията и реда за тяхната правна закрила у нас и в чужбина;

  правно-икономическите резултати от внедряването и използването на нематериалните обекти в производството и тяхната лицензионна реализация като основна форма на технологичен трансфер;

  осъществяване на ефективна патентно-лицензионна политика по отношение на националния и международните пазари др.


  Основни теми: Методи за управление на стъпкови електродвигатели; Системи за управление на постояннотокови двигатели; Инкрементални схеми за измерване на скорост и позиция; Управляващи сигнали и драйвери за управление на MOSFET и IGBT транзистори; Загуби на мощност и енергия в MOS управляемите ключови елементи; Измерване на ток с MOS полеви транзистор с вграден сензор и с магнитотранзисторна матрица; Приложение на изолиращите фотопреобразуватели; Приложение на влакнесто оптичните интерфейси в силовите електронни устройства; Теория на индукционното нагряване; Устройства за диелектрична нагряване; Техника на интензивните ултразвукови колебания.


  Основни теми: Видове информационни системи с лазерно лъчение ; Световодно разпространение на оптичното лъчение – световодни моди; Локализирани и разпределени енергийни загуби в световодните информационни системи (СИС); Дисперсия на кодовите импулси – модова и хроматична дисперсии, междусимволни смущения; Методи и средства за компенсиране на енергийните загуби; Алгоритъм за общо инженерно проектиране на СИС; Оптични свойства на атмосферата – коефициенти на разсейване, на поглъщане, на екстинкция, на собствено излъчване; Разпространение на лазерното лъчение в атмосферата; Екстинкция на лъчението; Режим на фотоелектронно преобразуване; Обобщена схема на трансатмосферната лазерна информационна система (ТАЛИС); Алгоритъм за инженерно проектиране на ТАЛИС.


  Дисциплината е основополагаща за знанията и уменията в областта на автоматизацията на електронното производство. Учебния материал обхваща въпросите свързани с гъвкавите автоматизирани производствени системи, цифровото и програмно управление, програмируемите логически (промишлени) контролери, интерфейси и локални мрежи, използвани за автоматизация на производството, структурата на електронното производство и диагностиката на електронните изделия.


  Основни теми: Видове телекомуникационни мрежи; Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN); Мрежи за връзка с подвижни обекти; Цифрови мултиплексни системи; Приложение на делта-модулацията в абонатните мултиплексни системи; Принципи на изграждане на радиотехническа комуникационна система; Въведение в оптичната съобщителна техника; Източници и приемници на светлина, приложими във влакнесто оптичните системи за връзка; Оптически разклонители; Оптически приемници. Измерване на оптична мощност; Принципи на изграждане на радиорелейна линия с пряка видимост; Принципи на работа на спътниковите радио комуникационни системи; Разпространение на радиовълните. Суперхетеродинни приемници.


  Основни теми: Идентификация на обектите за регулиране; Позиционни регулатори; Пропорционален и пропорционално-интегрален закон за регулиране; Пропорционално-диференциален закон за регулиране; Пропорционално-интегрално-диференциален закон за регулиране; Методи за регулиране на скоростта на постояннотоков двигател; Честотно регулиране на скоростта на асинхронен двигател; Векторно управление на асинхронен двигател; Пространствено - векторно управление на ШИМ; Цифров термометър и термостат; Цифрови системи за управление; Следящи и запомнящи системи; Цифрово проектиране с апроксимация; Избор на закон за регулиране; Настройка на параметрите на регулатора в зависимост от изискванията към преходния процес.


  Основни теми: Въведение: Обща характеристика. Основни понятия. Етапи на развитие. Перспективи. Материали в микроелектронното производство.Технологични процеси и методи в микроелектрониката: Класификация на технологичните процеси. Създаване на полупроводникови преходи и слоеве. Създаване на тънки изолационни и проводящи слоеве.Почистване и отнемане на тънки слоеве. Пренасяне на топологичното изображение върху работните подложки. Монтаж и корпусиране на елементи. Микроелектронни елементи: Класификация и структура. Елементи на ХИС. Пасивни слойни елементи. Обемни елементи. Биполярни интегрални елементи. MOS интегрални елементи. Микроелектронна схемотехника: Основни елементи и стъпала. Аналогови интегрални схеми. Цифрови интегрални схеми. Памети – видове, организация. Специализирани схеми и модули. Микроелектромеханични системи /МЕМС/: Общи сведения, видове. МЕМС сензори и изпълнителни устройства. Производство и перспективи.


  Основни теми: Показатели за качество и надеждност, системи за управление на качеството, статистически методи за контрол на качеството на електронните изделия, осигуряване качеството на изделията през целия жизнен цикъл: проектиране, разработка и масово производство на изделията,методи за изпитвания на надеждност чрез прилагане на различни вероятностни закони.


  Основни теми: Класификация напреобразувателните устройства. Методи за анализ; Особености на параметрите намощните управляващи полупроводникови елементи; Видове комутация;; Еднофазни управляеми токоизправители;Трифазни управляеми токоизправители; Преобразуватели  в изправителен и инверторен режим; Променливотокови комутатории регулатори; Автономни инвертори - инвертори на ток, транзисторни инвертори нанапрежение, резонансни инвертори- анализ на основните схеми; Схемни разновидности на автономни инвертори; Регулиране и стабилизиране на напрежението,тока и мощността в автономните инвертори; СУ на автономни преобразователи.Структурни схеми. Принципни схеми на основните блокове; Драйвери за управлениена MOS транзистории IGBT - International Rectifier (IR21xx), Microchip, IXYS (IXDDxx), Semicron, Mitsubishi electric. Специализирани контролери за ШИМ управление на НИН. Специализирани контролери за управление на транзисторни независими резонансниинвертори.

  Основни теми: Същност, класификация и основни модели на усилвателите. Основни параметри и характеристики. Влияние на обратните връзки върху параметрите на усилвателите. Еднотранзисторни, променливотокови усилвателни стъпала с биполярни и полеви транзистори. Многостъпални усилватели и транзисторни каскоди. Постояннотокови и диференциални усилватели. Усилватели на мощност – режими и класове на работа, схемни решения, приложения; Операционни усилватели – параметри и характеристики; Основни схеми на свързване на операционните усилватели, приложения;


  Курсът е предназначен да запознае студентите с основните цифрови схеми и устройства, с методите на проектирането и изчисляването им и с принципите на изграждането им. Разгледани са основните елементи на цифровата еле­ктроника, видовете логически фамилии – TTL, CMOS, BiCMOS, I2L, изграждането на уст­ройства с комбинационна и последователностна логика, принципите на действие на фор­мирователни и релаксационни схеми и управлението на индикаторни елементи. В последният раздел се разглежда изграждането и приложението на устройства с комбини­рано цифрово и аналогово действие, като цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преоб­разуватели, устройство Следене/Запомняне.

  Семинарните и лабораторните упражнения целят да създадат умения за експериментално изследване и практическо приложение на съвременните цифрови схеми.


  Целта на дисциплината е да запознае студентите с теоретичните основи, анализа и синтеза на линейните непрекъснати системи за регулиране, които да бъдат използвани в следващите учебни дисциплини, курсовото и дипломно проектиране. В дисциплината се дават сведения от теорията на линейните непрекъснати системи за регулиране: основни понятия като обект, система, система за автоматично регулиране; основни елементи и сигнали, видове сигнали; описание на линейните системи чрез диференциални уравнения и предавателни функции, честотни и времеви характеристики; типови входни сигнали; преходна и тегловна характеристики; алгебрични и честотни критерии за устойчивост, запаси на устойчивост; анализ на качеството на процесите на управление и методите за оценяването им; метода на ходографана корените и неговото използване; корекция и синтез на затворени САР; връзки в комплексната област между последователна, паралелна и корекция чрез обратна връзка; алгоритми на работа на промишлените регулатори П, ПИ, ПД и ПИД.

  Обучението по дисциплината е обособено в следните раздели: методология на функционалното проектиране на електронни схеми; моделиране на полупроводникови елементи; макромоделиране на операционни усилватели; анализ на чувствителност на електронни схеми; компютърни симулации; анализ и синтез на активни филтри. В края на обучението си студентът ще: придобие умения, свързани със създаването и модифицирането на принципни електронни схеми и подготовка им за симулации, чрез графичен схемен редактор от програмния пакет OrCad –студентска версия; познава методите и средствата за анализ и численисимулации на електронни схеми.

  С оглед на промишлените приложения и свързаните с тях технически изисквания на отделните видове схеми, се разглеждат резонансни преобразуватели на постоянно напрежение; специализирани контролери за управление на резонансни преобразуватели; различни алгоритми за управление на силовите прибори и формиране на изходното напрежение и изходния ток в инверторите на напрежение. Излагат се общите принципи намоделирането на силови електронни устройства и тяхната реализация с помощта накомпютри.

  Лабораторните упражнения разширяват знанията на студентите и дават възможност за самостоятелна работа.

  След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат съвременните концепции за мрежови комуникации. Студените трябва да се запознаят с концепциите за свързването интелигентни крайни устройства, и да могат да решават задачи, свързани със създаването на системи с отворена архитектура.

  Основни теми: Въведение. Модел на комуникацията. Протоколи и архитектури. Стандарти. Среди за предаване на данни. Аналогово и цифрово предаване на данни. Жично и безжично предаване на данни. Кодиране. Аналогови и цифрови данни. Интерфейси за предаване на данни. Синхронно и асинхронно предаване. Управление на каналния слой. Мултиплексиране.Комутация на канали и пакетна комутация. Маршрутизация. Сигнализация. Фрейм релей и АТМ. Архитектура на протокола фрейм релей. Мрежови функции и разпознаване на колизии. АТМ клетки. Технологии за изглаждане на LAN. Топологии. Етернет. Тоукън ринг. Оптични канали. Мостове. TCP/IP протоколи. Интернетуъркинг. Дейтаграми. Мрежова сигурност. Криптиране с публичен ключ. Приложения в разпределени системи. Управление на мрежата. ISDN.


  Целта на курса е студентите да усвоят базовите концепции, съвременните методи, средства и структури за управление на качеството. Студентите придобиват познания по системите за управление и контрола на качеството, както и знания и умения за решаване на специфични инженерни проблеми за контрол на качеството: основите на статистическия контрол на качеството и статистическия контрол на технологичните процеси; методите за съставяне на контролни карти за количествени и качествени признаци; приемателен статистически контрол и определяне на обема на извадката за приемане на дадена партида по зададени показатели на качеството.

  Предмет на курса са системите за управление и инженерните методи, средства и подходи за контрол на качеството на производства и услуги, както и действията, свързани с усъвършенстване на организацията на производството във всичките й аспекти. Обучаваните ще се ориентират свободно в националните и международни системи и органи за контрол и управление на качеството; ще избират оптималните инженерни подходи за устойчиво постигане на високо качество; ще могат да дефинират на критериални стойности, да управляват процесите на оценка на съответствието към тях и да взимат съответните решения в аспект на повишаване на качеството.


  След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методи за изследване на технологичните обекти за управление, да избират подходяща структура на системата за управление и да провеждат оптимална настройка на регулаторите. Основни теми: Технологичните процеси като обекти за управление, Двупозицинно регулиране, Анализ на работата на системи с типови регулатори, Настройка на регулатори в едноконтурни системи, Каскадни и комбинирани системи, Многосвързани системи, Системи със закъснение, Приложни аспекти при управление на технологични процеси, Автоматична настройка на регулатори.


  Целта на дисциплината е да запознае студентите с теоретичните основи на анализа и синтеза на непрекъснати системи за автоматично управление. Получените знания в областта на класическата теория на управлението се използват в следващите учебни дисциплини – Теория на управлението ІІ, Технически средства за автоматизация, Автоматизация на технологични процеси, и други. Основни теми: САУ - основни понятия, принципи на автоматично управление, управляващи закони, видове системи за управление;Математични модели на системи за управление – диференциално уравнение, линеаризация, предавателна функция, структурни схеми и преобразования; Характеристики на типови динамични звена и отворена САУ - времеви и честотни характеристики; Устойчивост на линейна САУ - необходимо и достатъчно условие, алгебрични критерии, Принцип на аргумента, честотни критерии на Найквист и Боде, устойчивост на система с чисто закъснение; Качество на преходните процеси – показатели на качеството, точност в установен режим, косвени методи за оценка на качеството; Синтез на линейни САР - синтез на коригиращи звена чрез логаритмичните честотни характеристики; Ходограф на корените – уравнения, свойства, синтез чрез ходографа на корените.


  След завършване на курса студентите ще са запознати с устройството и принципа на работа на програмируемите логически контролери. Ще могат да създават и пишат програми за малки управляващи системи използвайки програмируеми логически контролери. Основните теми включват: въведение в програми- руемите логически контролери (PLCs). Приложение на PLCs. Структура и принцип на работа, класове контролери. Свързване на PLCs – захранване, сензори, задвижвания. Програмиране на PLCs, структура на програмата, методи за представяне. Изграждане на малки управляващи системи. Практическа работа с програмируеми логически контролери. Предмет на курса са индустриалните системи с използване на PLCs, сензори, изпълнителни механизми и подходи за реализиране на управление на технологични процеси.


  Целта на курса по “Автоматизация на производствените механизми" е да запознае студентите със специфични особености на различни производствени механизми и с изискванията към системите за електрозадвижване и автоматизация, като се акцентира върху всеки клас проблеми и се систематизират възможните им решения. 

  Курсът лекции по дисциплината "Автоматизация на производствените механизми" съответства изцяло на разработения в катедра „Автоматизация на електро- задвижванията“ (ТУ - София) едноименен курс. Лабораторните упражнения се провеждат на физически модели и компютри и са също проблемно ориентирани. В преобладаващата част от упражненията, представляващи изчислителен експеримент с персонален компютър, се извършва параметрична оптимизация на основата на изследване на зависимостите на производителността и параметрите на системата за електрозадвижване и реалния експлоатационен режим.


  При сложни процеси, или когато липсва информация за редица параметри, е трудно да бъде изведен подходящ модел чрез средствата на моделирането и единствено възможният начин за изграждането му се базира на експеримента: входните и изходните сигнали от разглежданата система се измерват и се подлагат на подходящо обработване, с цел да се формира моделът на преобразуването им. Този подход е известен като идентификация на системите. След завършване на курса студентите трябва да могат успешно да го прилагат за намиране на математическите модели на различни непрекъснати или дискретни системи.

  Акцентира се върху основни методи за идентификация главно на линейни динамични системи. Третират се въпроси за блочно и рекурсивно оценяване на параметри при експерименти в отворен и затворен контур на управление. Отделя се внимание върху качеството на оценките (неизместеност, състоятелност и т. н.) и подходите за оценяване, които гарантират тези качества. Разглеждат се проблемите за избор на подходяща структура на модела и добри условия за експерименти, описват се критериите за утвърждаване на оценения модел. Дадени са теоретичните предпоставки за свързване на задачата за оценяване на параметри със задачата за оценяване на състояния чрез Калманови филтри. Показано е мястото на идентификацията (и в частност на рекурсивните оценители) в адаптивното управление със самонастройващи се регулатори.


  Студентите да придобият знания за основните видове електрозадвижвания, изучавайки принципите на действие, схемните решения, математическите описания, предавателните функции, алгоритмите на управление и характеристиките им. Разглеждат се следните основни теми: управление на ДПТ с преобразуватели с естествена комутация (двуквадрантни и четириквадрантни системи); управление на ДПТ с импулсни преобразуватели (едноквадрантни, двуквадрантни и четириквадрантни системи); управление на АД с комутатори на променлив и постоянен ток; честотно-управляеми електтрозадвижвания с АД (системи с циклоконвертори, автономни инвертори на напрежение и автономни инвертори на ток); управление на асинхронни вентилни каскади; управление на електромеханични системи със синхронни двигатели; електрозадвижвания с безчеткови двигатели за постоянен и променлив ток; управление на електромеханични системи със стъпкови двигатели.


  Студентите придобиват необходимите знания за експлоатация на полупроводниковите токопреобразуватели, усвояват новите решения в тази област и изграждат умения за създаване на собствени решения. Студентът получава знания за: преобразуването на електрическа енергия и управлението на този процес в елементите и блоковете на полупроводниковите токопреобразуватели на електромеханичните системи за автоматизация; реализация на контури за управление на токове и напрежения, схеми за контрол и защити, както и необходимите линеаризирани модели и съответните им структурни схеми.


  Студентите придобиват теоретични знания и практически умения по: Преобразуватели на променливотокова в постояннотокова енергия - еднофазни неуправляеми и управляеми токоизправители; Преобразуватели на постоянно в променливо напрежение - транзисторни инвертори на напрежение - основни характеристики и режими на работа. Начини за формиране на изходното напрежение при инверторите на напрежение.

  Цифрови електронни схеми –студентите се запознават с основните цифрови схеми и устройства, с методите на проектирането и изчисляването им и с принципите на изграждането им. Разгледани са основните елементи на цифровата електроника, видовете логически фамилии – TTL, CMOS, BiCMOS, ECL, изграждането на устройства с комбинационна и последователностна логика, принципите на действие на формирователни и релаксационни схеми и управлението на индикаторни елементи. Импулсни електронни схеми - импулсни схеми. Линейни импулсни схеми - диференциращи и интегриращи вериги. Мултивибратори - режими на работа; Интегрален таймер 555 - структура и параметри, приложение. Тригери на Шмит.

  Разглеждат се постановките на изграждането насистемното, техническото, програмното и информационното осигуряване на системите. Отделено е място на етапите при създаване на системен проект, изготвяне на работната документация, както и оценка на неговите надеждностнии икономически показатели.По-голямата част от курса е посветена на избора на технически средства и техните особености при изграждане на техническата структура на системите. Значителна част е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и алгоритми за управление: алгоритми за първична обработка на информацията, задачи за адаптивно управление, задачи за пряко цифрово управление и др.

  Областта на приложение на разпознаването на образи обхваща широк кръг от важни теоретични и практически задачи, като: анализ на пространствени изображения и сцени, разпознаване на буквено-цифрови символи, разпознаване на говор, разпознаване на физиологичнисигнали, анализ и разпознаване на аерофотоснимки и сеизмични сигнали, разпознаване на производствени ситуации. Теорията и практиката на разпознаването на образи намира широко приложение и в редица актуални области на съвременната наука и техника: медицинската и техническата диагностика, роботиката и робототехниката и др. Построяването на „интелигентни” роботи, например, е немислимо без включването в системата им на управление на подсистеми за анализ и разпознаване на околната среда.

  Курсът има въвеждащ характер за областта на изкуcтвeния инeлeкт (ИИ) и предлага съвременни знания, съобразени с изискваните професионални компетентности и тенденциите за развитие на специалността АИУТ . Областта е представена от позицията на агентно-ориентирания подход към ИИ - рационалните действия на системите. От тази гледна точка се разглежда и връзката между Роботиката и ИИ, която се изразява в изграждане на програмни архитектури и механизми за интеграция между разсъждение, перцепция и действия на агенти, способни да решават конкретни задачи в реални физически среди

  Основните разглеждани теми са: Въведение в електроенергетиката - генериране, пренасяне, разпределение и потребление на електроенергия; Електромагнитни механизми - устройство, действие, тягови сили на постоянно токови и променливо токови електромагнити; Електрически апарати за управление и защита; Еднофазни трансформатори - устройство и принцип на действие, основни уравнения, режими на работа; Асинхронни машини и микромашини; Синхронни машини и микромашини; Машини за постоянен ток; Специални електрически машини; Микромашини, използвани при управление на електромеханични системи - серводвигатели, тахогенератори, селсини и др.

  Основни теми: Дискретно (релейно) контактно и безконтактно управление. Аксиоми и закони на Булевата алгебра използвани в логическото управление. Логически функции. Функционално пълни системи. Логически елементи и устройства в системите за управление. Комбинационни логически схеми и схеми с памет. Проектиране на системи за логическо управление.

  Основни теми: Основни логически понятия. Цифрови сигнали. Логически състояния и нива. Преобразуване на числата от една в друга бройна система;Логически функции –дефиниране, основни логически зависимости. Структурна схема и минимизация на логическа функция; Комбинационни логически схеми. Дешифратори, мултиплексори, демултиплексори, кодови преобразуватели. Цифрови индикаторни елементи и схеми за управлението им; Комбинационни аритметични схеми. Цифрови суматори, цифрови компаратори, схеми за формиране на бит за контрол; Последователностни логически схеми. Тригери -асинхронни и синхронни, R -S, D, T и J -K тригери; Регистрови структури -с паралелен вход, с последователен вход. Преместващи регистри -реверсивни, кръгови; Цифрови броячи -параметри и класификация. Асинхронни и синхронни броячи. Реверсивни броячи. Съкратени броячи. Програмируеми броячи;.Програмируеми комбинационни логически схеми. Структура на постoянна памет (PROM –Programmable read-only memory). Програмируема логическа матрица (PLA –Programmable Logic Array) и програмируема матрична логика (PAL –Programmable Array Logic). CPLD (Complex programmable logic device) и FPGA (Field-programmable gate array); Микропроцесори –класификация. Обща организация на микрокомпютър –основни блокове. Принципи на програмното управление; Микроконтролер Програмен модел. Методи за адресиране; Система инструкции и програмиране на асемблерен език; Организация на входа/изхода при микрокомпютърни системи. Вход/изход програмно сканиране; Система на прекъсване. Вход/изход по прекъсване; Специализирани входно/изходни интерфейси –SPL (Serial peripheral interface), SCI (Serial Communication interface), I2C (Inter-integrated circuit), CAN (Controller area network).

  В този курс студентите ще се запознаят с методика за проектиране на Асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор от серията 4А. При зададени технически параметри на двигателя, студентите е необходимо да пресметнат основните габаритни размери, да определят  неговите магнитни и електрически натоварвания. да изчислят електрическите и механични загуби в електродвигателя,  а също така пусковите и работни характеристики.    

  По тази дисциплина студентите ще се запозая с Явнополюсни, Неявнополюсни и Постояннотокови машини работещи в двигателен и генераторен режим на работа. Също така с техните векторни диаграми, математическите формулировки описващи физичните принципи и характиристики при различни режими на работа.     

  Основни теми: Автоматизирано проектиране и CAD система. Принципи на системния подход при проектирането. Структурен, блоково-йерархичен, обектно-ориентиран подход и техните особености. Структура и компоненти на CAD системите – техническо, математическо, програмно, информационно, езиково, методическо и организационно осигуряване. CAD системи на базата на Windows. Архитектура на CAD система на базата на метода на крайните елементи. Формулировка на Галеркин при двумерен метод на крайните елементи. Изследване на електромагнитно поле на асинхронен двигател. Въведение в CAD системата Finite Element Method Magnetics.


  Учебната дисциплина е насочена към придобиване на теоретични знания и практически умения, свързани с основните конструктивни елементи, структури и параметри на електрическите мрежи и системи средно и ниско напрежение, техните заместващи схеми,  загубите на мощност, електроенергия и напрежение в тях. Също така в курса по дисциплината  се разглеждат методи за електротехническо и механично оразмеряване на въздушни и кабелни електропроводни линии, тяхното строителството и експлоатация. В края на обучението си студентът следва да познава и използва терминологичния апарат, да е запознат със структурата и елементите на електрическите мрежи, с основните особености на тяхното функциониране в нормални работни режими, както и с тези на тяхното проектиране, изграждане и експлоатация.


  В дисциплината се разглежда теорията на линейните непрекъснати системи за управление – основни понятия, принципи на автоматично управление, управляващи закони, видове системи за управление; Математични модели на системите за управление – диференциални уравнения, предавателни функции, честотни и времеви характеристики; Преобразуване на структурните схеми; Времеви и честотни характеристики на типови динамични звена; Устойчивост на линейни САУ – необходими и достатъчни условия, алгебрични критерии, честотни критерии на Найквист и Боде; Качество на преходните процеси – показатели на качеството, точност в установен режим, косвени методи за оценка на качеството; Синтез и корекция на линейни САР – последователна, паралелна, корекция чрез обратна връзка. Описание в пространство на състоянията; Уравнение на Ляпунов; Синтез по желани полюси. Промишлени регулатори.

  Дисциплината обхваща много широк спектър и включва изучаване напринципите на създаване на измервателни генератори, на синтезатори на честота, на използване на цифрови осцилоскопи, изучаване на принципите на реализиране на съвременни методи за измерване -виртуалните измервателни системи, изучаване на принципитена създаванеи използване на различни видове първични преобразуватели на неелектрически величини в електрически, като например –индуктивни, взаимоиндуктивни, резистивни, термоелектрическии др.за измерване на преместване, осветеност , температура и др.

  Основните разглеждани теми са: Въведение в електромагнитната съвместимост и нормативно ѝ осигуряване; Качество на електроенергията; причини за влошаването ѝ; методи и средства за намаляване на възприемчивостта към електромагнитни въздействия;методи и средства за подобряване на качеството на електроенеггията при индивидуални потребители и в разпределителните мрежи.

  Целта на учебната дисциплина е да въведе студентите в основите на механиката и управлението на манипулационните роботи. Получените знания ще позволят на студентите да могат да проектират прости манипулационни механизми и системи за управление на манипулационни роботи, както и да решават задачи изискващи кинематичен анализ на структурата на манипулатора.

  Разглеждат се въпроси, отнасящи се до: описанието и класификацията на манипулационните роботи; въведение в механиката и кинематиката на ставите, звената и захвата на индустриалния манипулатор; инверсната кинематика на манипулатора; определяне на динамичните модели; представяне в пространство на състоянието и линеаризация на нелинейните модели; методи за управление на манипулационни роботи, в това число независимо ставно управление, метод на изчисления момент, задачи свързани с траекторното планиране и управление на манипулатора.


  Студентите изграждат умения за проектиране и работа с интелигентни системи за управление на сравнително сложни за управление нелинейни обекти, за които са характерни трудности при постигане на адекватно описание на динамиката, както и такива със силно изразена нестационарност на параметрите. 

  Разглеждат се въпросите на създаване на размити, невронни и размито-невронни модели, синтез на функции на принадлежност и решаващи правила, избор, изследване и реализация на управляваща стратегия, архитектура и обучаващи алгоритми на невронни мрежи. Отделя се внимание на приложението на размитите системи и невронните мрежи при управление на нелинейни обекти и обекти с променливи параметри, при размити експертни системи и системи за вземане на решение, при размита класификация и оптимизация. Наред с изучаване на методологията на синтез на размито и невронно управление се усвояват програмни системи за решаването на конкретни практически задачи.


  След завършване на курса студентите ще притежават знания за: свойствата, за избора и за проектирането на автоматизираните електрозадвижвания - от захранващата мрежа до вала на двигателя, както и умения да прилагат тези знания в инженерната практика. Основни акценти в структурата на курса са: а) изучаване на инженерни методи за изследване на динамичните и статичните характеристики двигателите и преобразувателите в електрозадвижванията (ЕЗ) за променлив и постоянен ток; б) дефиниране и изчисляване на показателите, формиращи критериите за избор на типът и структурата на системата за електрозадвижване - производителност, коефициент на полезно действие, разход на електроенергия, и др.; в) илюстриране на приложението на съвременни инженерни методи, обезпечаващи процеса на проектиране на системите за електрозадвижване - чрез решаване на типични задачи; г) придобиване на знания за избор от произвежданите блокове и елементи, участващи в структурата на системите за електрозадвижване.


  Целта на дисциплината е да се дадат знания за производствените системи, като ги формализира до функционални схеми и организационно-структур- ни модели. Разглеждат се многомасови и многосвързани производствени системи (последователни, паралелни, разклонени), производствени системи с прекъснат и дискретно непрекъснат характер. Описание на дисциплината : Общ подход за формализирано описание на съвместно работещи производствени системи. Приложение на метода на оптималната статична корекция (градиентен подход) за управление на съвместно работещи производствени системи от непрекъснато поточен тип. Съвместно работещи системи без и със закъснения с адаптивно управление. Адаптивен подход за управление на съвместно работещи производствени системи с няколко закъснения и със закъснение по управлението. Наблюдаващи устройства на параметри и величини – приложение при управление на съвместно работещи производствени системи.

  В дисциплината се разглеждат основните сведения за системния анализ. Това е едно от съвременните направления на сложните системи за управление, което интегрира съвременна системотехника със съвременни методи и подходи за управление в йерархични системи. Дисциплината разглежда типови структури на сложни системи. Проследяват се отделните подсистеми и компоненти при структурния анализ на системите. Отделено е място на информационното осигуряване на системите и неговата техническа и алгоритмична реализация. Значителна част от курса е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и подходи за решаване на различни системни задачи: задачи за оптимално управление, задачи за вземане на управленчески решения, задачи от теорията за масово обслужване и др.

  Основни теми: Въведение в Роботиката – определения, история и приложения; Кинематика и динамика на манипулатори и мобилни роботи; Информационно сензорни системи за автономни роботи; Управляване на конфигурацията чрез изчисляване на вектора на скоростта и вектора на управляващите моменти за автономен нехолономен мобилен робот; Управление в задачите за следене на траектория, за следене на път и стабилизация в точка; Типови архитектури за управление на роботи - делиберативна, реактивна, поведенчески-ориентирана и хибридна; Планиране на път - методи използващи пътна карта, клеткова декомпозиция и потенциално поле; Подходи за управление на колективното поведение на роботи.

  Курсът представя основните видове програмируеми логически контролери - Programmable Logic Controllers (PLC). Представят се основни конфигурации и настройки за управление на дискретни производствени системи. Дисциплината е обезпечена с контролери на водещи световни фирми производители. Отделя се внимание на програмните езици за PLC, съгласно стандарта IEC 61131-3. Поставят се основи на един от езиците за програмиране, базови стъпки, логически последователности и функционалности. Разработват се логически алгоритми, реализират се и се проверява тяхната работоспособност с лабораторни макети.

  Микропроцесорните системи са една от основните дисциплини, които определят индустриалните и промишлените приложения на електрониката. Изучаването на еднопроцесорни микропроцесорни системи и работата с програмен код за инициализация на периферни устройства, за обслужване на прекъсвания, за разпознаване и изпълнение на програмни команди са основни квалификационни умения за реализиране на нови и програмиране на съществуващи микропроцесорни системи, които заедно с актуализираните знания за периферни и интерфейсни устройства оформят нови професионални възможности.


  по време на курса се извършва обучение,след което студентите трябва да могат да прилагат подходи, методи и технически средства за анализ, проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на електроснабдителни системи, използвани на териториите на индустриални обекти от леката и тежката промишленост. Основните теми, разглеждани в курса сасвързани с видове подстанции и структури на вътрешни и външни електроснабдителни мрежи на индустриални обекти за ниско и средно напрежение, конструктивното им изпълнение, основни параметри и развитие на къси съединения в тях, избор на трансформатори и тоководещи елементи, съгласуване на защитна апаратура, и структура на интелигентни електрически мрежи в индустриални обекти.