КСТ Бакалаври

Да се анализират реални данни за пътния трафик, след предварителен анализ, групиране и ппречистване и се използва някой от предложениете методи:


1. Описателна статистика: Изчисляване на основни статистически данни като средна стойност, медиана, мода, стандартно отклонение и дисперсия за различни групирания на данните. Визуализация.

2. Анализ на времеви редове (ARIMA или SARIMA).

3. Клъстерен анализ (k-means или йерархично групиране).

4. Класификация и прогнозиране: Изграждане на прогнозни модели за предвиждане на условията на трафика при различни сценарии или интервенции.

5. Откриване на аномалии: Идентифицирайте необичайни или необичайни модели на трафик, които се отклоняват значително от нормата.

Целта на този курс е да подпомогне оформянето на дипломните задания и дипломните работи и провеждането на дипломните защити.

Мета курс за комуникация със студентите 1ви курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 2ри курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 3ти курс КСТ

Мета курс за комуникация със студентите 4ти курс КСТ