ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да могат самостоятелно да избират, активират и използват операционни системи за вградени приложения, да съставят, актуализират и използват програмни функции и библиотеки, предназаначени и стандартизирани за вградени операционни системи приложения.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Понятие и структура на операционна система за вградени приложения, многозадачен и многопотребителски режим на работа, правила и средства за описание и настройка на приложение за вградена операционна система; етапи на активиране и конфигуриране на вградена операционна система, съставяне на функции и библиотеки за работа под управление на операционна система за вградени приложения, структура и особености на работа с FreeRTOS и Linux.