Основни теми: Класификация напреобразувателните устройства. Методи за анализ; Особености на параметрите намощните управляващи полупроводникови елементи; Видове комутация;; Еднофазни управляеми токоизправители;Трифазни управляеми токоизправители; Преобразуватели  в изправителен и инверторен режим; Променливотокови комутатории регулатори; Автономни инвертори - инвертори на ток, транзисторни инвертори нанапрежение, резонансни инвертори- анализ на основните схеми; Схемни разновидности на автономни инвертори; Регулиране и стабилизиране на напрежението,тока и мощността в автономните инвертори; СУ на автономни преобразователи.Структурни схеми. Принципни схеми на основните блокове; Драйвери за управлениена MOS транзистории IGBT - International Rectifier (IR21xx), Microchip, IXYS (IXDDxx), Semicron, Mitsubishi electric. Специализирани контролери за ШИМ управление на НИН. Специализирани контролери за управление на транзисторни независими резонансниинвертори.