Дисциплината е въведение в системите за следене и управление (MCS - Monitoring and Control Systems) и приложението им в космическия сектор и космически мисии. Съдържанието е базирано на учебна MCS разработена с помощта на Java и Spring Framework. Представени са (в простен вид) основните потоци за събиране на телеметрия и изпращане на телекоманди, както и компонентите които ги изграждат. Упражненията имат за цел попълването на липсваща функционалност в учебната MCS с помощта на Java – работа със специфични файлови формати (YAML) и парсването им ,битови манипулации и конвертиране на обекти, кодиране и декодиране на бинарни потоци, синхронизация на обекти в многонишкова среда, съхраняване и извличане на данни.