В дисциплината "Нелинейни системи за управление" студентите изучават нелинейната теория на управлението, включително анализ и синтез на нелинейни системи (НС) за управление чрез методите на хармоничната линеаризация, методът на фазовата равнина, анализ и синтез на НС чрез методите на Ляпунов, теоремите на Ласал и инвариантните множества, анализ на устойчивостта чрез критерия за абсолютна устойчивост на процесите, линеаризация на НС чрез обратна връзка, линеаризация на НС в Хамилтонова форма, синтез на нелинейни наблюдатели чрез наблюдателни канонични форми. Централно място в курса заемат въпросите за устойчивостта на движението в НС и понятията за устойчивост.