Целта на дисциплината “Енергетика на електрозадвижванията” е запознаване на студентите с методи и средства за решаване на редица инженерни задачи в областта на енергетиката на електрозадвижванията, както и запознаването им със специфични особености в тази област, с начини и средства за получаване на необходимите данни и използването на компютърни програми за приложение на изучаваните методи.