В дисциплината се разглежда теорията на линейните непрекъснати системи за управление – основни понятия, принципи на автоматично управление, управляващи закони, видове системи за управление; Математични модели на системите за управление – диференциални уравнения, предавателни функции, честотни и времеви характеристики; Преобразуване на структурните схеми; Времеви и честотни характеристики на типови динамични звена; Устойчивост на линейни САУ – необходими и достатъчни условия, алгебрични критерии, честотни критерии на Найквист и Боде; Качество на преходните процеси – показатели на качеството, точност в установен режим, косвени методи за оценка на качеството; Синтез и корекция на линейни САР – последователна, паралелна, корекция чрез обратна връзка. Описание в пространство на състоянията; Уравнение на Ляпунов; Синтез по желани полюси. Промишлени регулатори.