Разглеждат се постановките на изграждането насистемното, техническото, програмното и информационното осигуряване на системите. Отделено е място на етапите при създаване на системен проект, изготвяне на работната документация, както и оценка на неговите надеждностнии икономически показатели.По-голямата част от курса е посветена на избора на технически средства и техните особености при изграждане на техническата структура на системите. Значителна част е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и алгоритми за управление: алгоритми за първична обработка на информацията, задачи за адаптивно управление, задачи за пряко цифрово управление и др.