Целта на учебната дисциплина е студентите да получат знания за процесите на преобразуване на енергията в електромеханичните системи, изискващи познаването на особеностите и характеристиките на електродвигателите като обекти на управление. Дисциплината “Електрозадвижване” запознава студентите със съвременната обща теория на електрозадвижването.  Студентите изучават общите физични закономерности на електрическото задвижване и процесите на електромеханичното преобразуване на енергията при различните видове електродвигатели като основна част в структурата на системите за електрозадвижване.