Целта на дисциплината е да даде на студентите познания, които ще им бъдат полезни при решаване на въпроси, свързани със съвременните системи за управление, реализиращи логическо управление на основата на релейноконтактна или безконтактна схемотехника, или с помощта на програмируеми логически контролери.