Целта на дисциплината "Програмируеми логически контролери" е студентите да се запознаят с устройството и принципа на работа на програмируемите логически контролери, със създаването и писането на програми за малки управляващи системи използвайки програмируеми логически контролери. Основните теми включват: въведение в програми- руемите логически контролери (PLCs). Приложение на PLCs. Структура и принцип на работа, класове контролери. Свързване на PLCs – захранване, сензори, задвижвания. Програмиране на PLCs, структура на програмата, методи за представяне. Изграждане на малки управляващи системи. Практическа работа с програмируеми логически контролери. Предмет на курса са индустриалните системи с използване на PLCs, сензори, изпълнителни механизми и подходи за реализиране на управление на технологични процеси.