Целите на обучението по "Сензори и сензорни устройства" е студентите да се запознаят с основните въпроси от теорията на сензорната техника и изграждане на сензорни схеми и системи, съвременните постижения на схемотехниката, елементната база и устройствата в тази област. Учебния материал обхваща въпроси свързани с формирането на естествените сигнали, първичната им обработка и пренасяне, схеми за получаване на изходен сигнал чрез контрол и обработка на информацията за няколко неелектрични величини, сензорни схеми и системи за измерване на температури, механични величини, магнитна индукция, състав и състояние на веществата за контрол и управление на качеството.