Основни познания за изискванията, методи и средства за осигуряване на безопасност на труда в условията на съвременните технологични процеси в индустрията. В процеса на обучение се набляга на осигуряването на техническа безопасност на работното място в различни условия и за съоръжения с повишен риск и техническия надзор, управление на здравето и безопасността на работното място, анализ и оценка на риска на работното място, фактори от работната среда, разгледани в контекста на настоящото техническа законодателство и приложими стандарти.
В края на курса студентът ще има основни компетенции за:
• познаване на концептуалния апарат за техническа безопасност;
• познаване на основните изисквания за безопасност при различни условия на труд;
• Анализ и оценка на риска на работното място и познаване на основни методи и инструменти за осигуряване на безопасност при работа.