Целта на курса е студентите да усвоят базовите концепции, съвременните методи, средства и структури за управление на качеството. Студентите придобиват познания по системите за управление и контрола на качеството, както и знания и умения за решаване на специфични инженерни проблеми за контрол на качеството: основите на статистическия контрол на качеството и статистическия контрол на технологичните процеси; методите за съставяне на контролни карти за количествени и качествени признаци; приемателен статистически контрол и определяне на обема на извадката за приемане на дадена партида по зададени показатели на качеството.

Предмет на курса са системите за управление и инженерните методи, средства и подходи за контрол на качеството на производства и услуги, както и действията, свързани с усъвършенстване на организацията на производството във всичките й аспекти. Обучаваните ще се ориентират свободно в националните и международни системи и органи за контрол и управление на качеството; ще избират оптималните инженерни подходи за устойчиво постигане на високо качество; ще могат да дефинират на критериални стойности, да управляват процесите на оценка на съответствието към тях и да взимат съответните решения в аспект на повишаване на качеството.