Студентите придобиват теоретични знания и практически умения по: Преобразуватели на променливотокова в постояннотокова енергия - еднофазни неуправляеми и управляеми токоизправители; Преобразуватели на постоянно в променливо напрежение - транзисторни инвертори на напрежение - основни характеристики и режими на работа. Начини за формиране на изходното напрежение при инверторите на напрежение.

Цифрови електронни схеми –студентите се запознават с основните цифрови схеми и устройства, с методите на проектирането и изчисляването им и с принципите на изграждането им. Разгледани са основните елементи на цифровата електроника, видовете логически фамилии – TTL, CMOS, BiCMOS, ECL, изграждането на устройства с комбинационна и последователностна логика, принципите на действие на формирователни и релаксационни схеми и управлението на индикаторни елементи. Импулсни електронни схеми - импулсни схеми. Линейни импулсни схеми - диференциращи и интегриращи вериги. Мултивибратори - режими на работа; Интегрален таймер 555 - структура и параметри, приложение. Тригери на Шмит.