Факултативна учебна дисциплина от учебния план за обучение на студенти за ОКС „бакалавър“, специалност “Компютърни системи и технологии” към ФЕА, ТУ - Пловдив

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

  • Предоставя се информация на новоприетите студенти, която да им помогне за адаптиране към обучението във ВУЗ. 
  • Студентите се запознават с административното обслужване, научните и учебните направления на съответните катедри от ФЕА.
  • Канят се фирми партньори и партньорски организации за да представят браншовете, в които студентите могат да се реализират
  • Разглеждат се теми свързани с възможностите за реализация на завършилите специалност “КСТ” в индустрията и бита; организацията на факултета, катедрите и обучението на студентите.