ДисциплинатаЕлектрически измервания е фундаментална, тя има зацел да запознае студентите с основните технически средства и методи за измерване на електрически, магнитни и неелектрически величини, както и въпроси свързани с метрологичната обработка на резултатите от измерването при наличие на систематични,груби и случайни грешки.Придобитите знания и умения ще са необходими на студентите при овладяване на специалните дисциплини, при провеждане на лабораторни занятия по всички дисциплини и най-вече при реализацията на студента, когато е необходимо да се измери и оцени дадена физическа величина в която и да е област от практиката.