Основни теми: Линейна алгебра – полиноми, нули на полиноми, детерминанти, матрици, системи линейни уравнения; Аналитична геометрия
– вектори, координатни системи, уравнения на права и равнина, конични сечения, общи понятия за повърхнини, повърхнини от втора степен; Реален анализ – числови редици, граница на числови редици, граница и непрекъснатост на функция, производна и диференциал на функция на една променлива, изследване на функция на една променлива.