Учебната дисциплина е насочена към придобиване на теоретични знания и практически умения, свързани с основните конструктивни елементи, структури и параметри на електрическите мрежи и системи средно и ниско напрежение, техните заместващи схеми,  загубите на мощност, електроенергия и напрежение в тях. Също така в курса по дисциплината  се разглеждат методи за електротехническо и механично оразмеряване на въздушни и кабелни електропроводни линии, тяхното строителството и експлоатация. В края на обучението си студентът следва да познава и използва терминологичния апарат, да е запознат със структурата и елементите на електрическите мрежи, с основните особености на тяхното функциониране в нормални работни режими, както и с тези на тяхното проектиране, изграждане и експлоатация.