След завършване на курса студентите трябва да имат базови познания в областта на съвремените компютърни комуникации и мрежи
като: архитектура на отворените системи - моделa OSI на ISO, за глобалната компютърна мрежа INTERNET и съвременните интернет приложения базирани на TCP/IP протоколи. Да придобият собствен опит при изграгдане на компютърни мрежи, инсталиране и администриране на мрежови устройства и приложения.

Основни теми: Архитектура на отворени системи – моделa OSI на ISO, структура и функции на отделните слоеве. Съобщителни среди, методи и средства за обмен на данни. Комуникационни протоколи, управление обмена на данни. Канален слой. Локални мрежи – топологии, методи за достъп до съобщителната среда. Мрежов слой, маршрутизация и адресация - IP. Транспортен слой, протоколи ТСР, UDP, сокети. Приложен слой – интрнет приложения. Приложения – клиент/сървър, DNS, FTP, SMTP, HTTP. Мрежови операционни системи. Архитектура на приложения клиет/сървър.