Студентите изграждат умения за проектиране и работа с интелигентни системи за управление на сравнително сложни за управление нелинейни обекти, за които са характерни трудности при постигане на адекватно описание на динамиката, както и такива със силно изразена нестационарност на параметрите. 

Разглеждат се въпросите на създаване на размити, невронни и размито-невронни модели, синтез на функции на принадлежност и решаващи правила, избор, изследване и реализация на управляваща стратегия, архитектура и обучаващи алгоритми на невронни мрежи. Отделя се внимание на приложението на размитите системи и невронните мрежи при управление на нелинейни обекти и обекти с променливи параметри, при размити експертни системи и системи за вземане на решение, при размита класификация и оптимизация. Наред с изучаване на методологията на синтез на размито и невронно управление се усвояват програмни системи за решаването на конкретни практически задачи.