Целта на учебната дисциплина е да въведе студентите в основите на механиката и управлението на манипулационните роботи. Получените знания ще позволят на студентите да могат да проектират прости манипулационни механизми и системи за управление на манипулационни роботи, както и да решават задачи изискващи кинематичен анализ на структурата на манипулатора.

Разглеждат се въпроси, отнасящи се до: описанието и класификацията на манипулационните роботи; въведение в механиката и кинематиката на ставите, звената и захвата на индустриалния манипулатор; инверсната кинематика на манипулатора; определяне на динамичните модели; представяне в пространство на състоянието и линеаризация на нелинейните модели; методи за управление на манипулационни роботи, в това число независимо ставно управление, метод на изчисления момент, задачи свързани с траекторното планиране и управление на манипулатора.