По тази дисциплина студентите ще се запозая с Явнополюсни, Неявнополюсни и Постояннотокови машини работещи в двигателен и генераторен режим на работа. Също така с техните векторни диаграми, математическите формулировки описващи физичните принципи и характиристики при различни режими на работа.